Copyright

Innehållet på denna webbplats innehåller textdata och multimedieobjekt som texter, ritningar, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljud- och videomaterial, fotografier, program och den teknik som beskrivs vilkaskyddas av bestämmelserna i nationell och internationell lag avseende immateriella rättigheter.

Dessa textdata och multimedieobjekt tillhör exklusivt antingen Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och / eller deras författare och förmånstagare. Immaterialrättighetsinnehavarna avstår från rätten att få sitt namn eller någon annan indikation tryckt på de objekt som de tillhandahåller för denna webbplats.

I enlighet med gällande lagstiftning måste användaren respektera immateriella rättigheter som innehas av EDPB och tredje part utan att det påverkar de rättigheter och undantag som föreskrivs i eventuella bindande bestämmelser.

Återanvändningen av all information på denna webbplats är tillåten för kommersiella och icke-kommersiella ändamål under följande villkor:

  • Återanvändaren är skyldig att omnämna källan till dokumentet.
  • Den ursprungliga meningen eller meddelandet i dokumenten får inte förvanskas.
  • Europeiska dataskyddsstyrelsen kan inte hållas ansvarig för någon följd av återanvändningen.

Återanvändning förstås som, "reproduktion av textdata och multimedieobjekt som tillhör EDPB eller tredje part och för vilka EDPB innehar användningsrätten".

Användaren förbinder sig att inte radera eller ändra indikationer på författare eller källa och inte försöka kringgå de tekniska åtgärder som vidtagits för att skydda dokument och multimedieobjekt, t.ex. utskrifts- eller nedladdningsbegränsningar och synlig eller osynlig taggning. Eventuell överträdelse kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Vid eventuella tvivel om rättighetshavarens identitet eller om användningsvillkoren för ett visst objekt kan en begäran om information skickas till webbansvarig.

Trots omfattande efterforskning kan det hända att EDPB inte har kunnat identifiera vissa författare eller rättighetsinnehavare av dokument som visas på webbplatsen. Om du är en sådan rättighetsinnehavare, eller om du har identifierat en sådan rättighetsinnehavare, eller om det är ett misstag från vår sida, är vi tacksamma om du kontaktar webbansvarig.