Авторско право

Съдържанието на този уеб сайт включва текстова информация и мултимедийни материали като например текстове, чертежи, графики, логота, икони, изображения, аудио и видео материали, снимки, програми и използвани технологии, които са защитени от клаузите на националното и международното законодателство в областта на интелектуалната собственост.

Текстовата информация и мултимедийните материали са изключителна собственост на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и/или на техните автори и бенефициери. Притежателите на правата върху интелектуалната собственост се отказват от правото си техните имена или други обозначения да се посочват към материалите, които те предоставят за този уеб сайт.

Съгласно съответното законодателство, потребителят трябва да зачита правата върху интелектуалната собственост на ЕКЗД и на трети страни без да се засягат правата и изключенията, предвидени в задължителните разпоредби.

Повторната употреба на информация от този уеб сайт е разрешена за търговски и нетърговски цели при следните условия:

  • ползвателят е длъжен да посочи източника на документа;
  • първоначалният смисъл или посланието на документите да не се изкривяват;
  • Европейският комитет по защита на данните не носи отговорност за каквито и да било последици от повторната употреба.

Повторната употреба се разбира като: „размножаване на текстова информация и мултимедийни материали, които са собственост на ЕКЗД или на трети страни и за които ЕКЗД притежава правата за ползване“.

Ползвателят се задължава да не заличава или променя посочванията на автора и на източника и да не се опитва да заобиколи техническите мерки, въведени за защита на документите и мултимедийните материали, като например ограничения относно отпечатването или изтеглянето и видимо, или невидимо маркиране. Всяко нарушение може да доведе до гражданско и наказателно производство.

Ако не сте сигурни относно самоличността на носителите на авторско право или относно условията за използване на определен материал, може да изпратите искане за информация до уеб администратора.

Въпреки задълбоченото проучване е възможно ЕКЗД да не е успял да установи някои автори или носители на авторски права върху документи в сайта. Ако вие сте такъв носител на авторско право или сте установили носител на такова право, или ако има грешка от наша страна, ще ви бъдем благодарни ако се свържете суеб администратора.