Dataskyddsmeddelande

I enlighet med förordning 2018/1725 samlar vi in dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ett bestämt ändamål  som har samband med våra arbetsuppgifter.

Vi vidtar åtgärder för att garantera att dina uppgifter hålls uppdaterade och behandlas på ett säkert sätt.

Nedan ger vi dig allmän information om behandling av personuppgifter på vår webbplats. Särskild information om annan personuppgiftsbehandling hos Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB  som inte sker i anslutning till denna webbplats kommer att tillhandahållas separat.

Du har särskilda rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter hos oss.

När dina personuppgifter behandlas av EDPB har du rätt att veta om det.

Du har rätt att få tillgång till informationen och omedelbart få den rättad om den är felaktig eller ofullständig.

Du kan begära att den blockeras under vissa omständigheter.

Under vissa omständigheter har du också rätt att göra invändningar mot behandlingen, av skäl som rör din specifika situation.

Du kan begära att alla ovanstående ändringar meddelas till andra parter till vilka dina uppgifter har lämnats.

Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut (endast fattade av maskiner) som påverkar dig, enligt vad som anges närmare i lag.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett standardiserat format, om du vill överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att lämna in ett klagomål när som helst om du anser att dina rättigheter ifråga om dataskydd har kränkts.

Dessa rättigheter beskrivs i kapitel III i den gällande dataskyddsförordningen 2018/1725.

Så här utövar du dina dataskyddsrättigheter vid Europeiska dataskyddsstyrelsen

Om Europeiska dataskyddsstyrelsen behandlar dina personuppgifter och du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, skicka oss en skriftlig förfrågan, antingen via e-post till EDPB-DPO@edpb.europa.eu eller till vårt dataskyddsombud via post i ett förseglat kuvert.

I princip kan vi inte acceptera muntliga förfrågningar (per telefon eller personligen) eftersom vi kanske inte kan hantera din förfrågan omedelbart utan att först analysera den och på ett tillförlitligt sätt identifiera dig.

Din förfrågan ska innehålla en detaljerad och korrekt beskrivning av de uppgifter du vill ha tillgång till. Om det råder rimliga tvivel om din identitet kan du bli ombedd att lämna en kopia av en handling som gör att vi kan kontrollera din identitet. Det kan till exempel vara en kopia på ditt id-kort eller pass. Om du lämnar någon annan typ av handling bör dina personuppgifter såsom namn och adress vara tydligt angivna så att vi kan identifiera dig. Övriga uppgifter såsom foton eller personliga kännetecken kan dock vara dolda.

Vår användning av informationen på ditt identitetsdokument är strikt begränsad – uppgifterna kommer endast att användas för att verifiera din identitet och kommer inte att lagras längre än vad som behövs för detta ändamål.

Dina personuppgifter och vår webbplats

Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats är vårt viktigaste kommunikationsverktyg. Här informerar vi om vårt arbete, t.ex. om våra riktlinjer, rekommendationer, praxis, råd, yttranden och beslut. Dessutom kommunicerar vi nyheter kring dataskydd och information om dataskyddsfrågor både till allmänheten och till olika expertgrupper.

Några av de tjänster som erbjuds på vår webbplats kräver behandling av dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter insamlade på vår webbplats för följande ändamål:

- För att du ska kunna få tillgång till vår webbplats. Vi använder endast tekniska sessionskakor för att avgöra om användaren stödjer JavaScript eller inte och

- när du skickar oss en förfrågan eller ett klagomål via vår webbplats eller på annat sätt, endast för att hantera denna förfrågan eller klagomålet.

Vi använder inte informationen för andra syften som avviker från det som anges. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Under vissa omständigheter som anges i lag kan vi lämna ut din information till tredje part (t.ex. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, revisionsrätten eller brottsbekämpande myndigheter) om det är nödvändigt och proportionellt för lagliga, specifika syften.

Vi behåller som regel inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som vi samlade in dem för. Vi kan behålla dina personuppgifter under en längre period för historiska eller vetenskapliga ändamål med lämpliga skyddsåtgärder på plats.