Enhetliga slutsatser

Vi använder mekanismen för enhetlighet för att främja en enhetlig tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen från de europeiska tillsynsmyndigheternas sida:

  • Yttranden
    Vi kan avge yttranden i frågor som rör generell tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen, eller i frågor som har följder i mer än en medlemsstat.

Vi avger dessutom yttranden över vissa beslut som görs av europeiska tillsynsmyndigheter och som har gränsöverskridande verkningar. Innan myndigheterna antar beslut måste de delge oss sina utkast till beslut. Vi avger då ett yttrande om dessa.

Om myndigheterna inte respekterar dataskyddsstyrelsens yttrande kan vi anta ett bindande beslut.

 

  • Bindande beslut
    Genom den allmänna dataskyddsförordningen införs ett tvistlösningssystem som ger oss möjlighet att fatta bindande beslut när olika tillsynsmyndigheter har olika uppfattningar, eller när en nationell myndighet inte följer dataskyddsstyrelsens yttrande över ett utkast till beslut som är föremål för samråd. Våra bindande beslut bör respekteras av nationella tillsynsmyndigheter när de fattar sina beslut.