Internationellt samarbete

Vi samarbetar med internationella organisationer och tillsynsmyndigheter från länder utanför EU för att stödja ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att utbyta bästa praxis.

Vi gör detta genom att arbeta inom ett antal internationella ramar, antingen som Europeiska dataskyddsstyrelsen eller genom våra enskilda ledamöter. Vi främjar även gemensamma utbildningsprogram och personalutbyten.

Internationella samarbetsramar

Nedan följer en icke-uttömmande förteckning över internationella samarbetsramar om frågor som rör integritet och dataskydd.

 • Europarådet – en internationell institution som främjar mänskliga rättigheter, inklusive dataskydd. Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (konvention 108) är öppen för anslutning av både europeiska och icke-europeiska länder
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) – en internationell organisation som främjar en förbättring av människors ekonomiska och sociala liv runtom i världen. OECD:s arbetsgrupp för säkerhet och integritet i den digitala ekonomin (SPDE) arbetar på strategier som ser till att digital säkerhet och integritetsskydd stöder den digitala ekonomins utveckling
 • Internationella konferensen för ombudsmän för dataskydds- och integritetsfrågor (ICDPPC) – global konferens
 • De europeiska dataskyddsmyndigheternas vårkonferens
 • Det globala nätverket för integritetsfrämjande (Global Privacy Enforcement Network, GPEN) – ett nätverk av myndigheter med ansvar för integritetsskydd
 • Berlingruppen – en internationell arbetsgrupp för dataskydd i telekommunikationer (ICDPPC)
 • Sammanslutningen av myndigheter för personuppgiftsskydd i fransktalande länder (French-speaking Association of Personal Data Protection Authorities, AFAPDP).
 • Dataskyddsmyndigheterna i Central- och Östeuropa (Central and Eastern Europe Data Protection Authorities, CEEDPA)
 • Forumet för integritetsfrågor i Asien och Stillahavsområdet (Asia Pacific Privacy Forum, APPA) – ett nätverk av asiatiska integritetsmyndigheter
 • Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Apec)
 • Nätverket av dataskydds- och integritetsmyndigheter i Samväldet (Common Thread Network, CTN)
 • Det iberoamerikanska dataskyddsnätverket (Ibero-American data protection network, RIPD)