Uppgifter och åtaganden

EDPB:s mål är att säkerställa en enhetlig tillämpning och efterlevnad av dataskyddslagstiftningen i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I detta syfte ska EDPB :

 • Anta bindande beslut riktade till de nationella tillsynsmyndigheterna för att lösa tvister när de tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen. Sådana tvister kan uppstå när tillsynsmyndigheterna inte når en överenskommelse i ett gränsöverskridande fall.

  Image removed.
 • Ge allmän vägledning (inklusive riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis) för att klargöra och främja en gemensam tolkning av EU:s dataskyddslagstiftning.

   
 • Anta yttranden riktade till Europeiska kommissionen eller till de nationella tillsynsmyndigheterna för att:
  1. ge råd till Europeiska kommissionen i alla frågor som rör skydd av personuppgifter och förslag till lagstiftning (artikel 70 i GDPR). I vissa fall utfärdar EDPB gemensamma yttranden tillsammans med EDPS (artikel 42 i förordning 2018/1725).
  2. säkerställa enhetlighet i de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet i gränsöverskridande frågor (artikel 64 i GDPR). Om myndigheterna inte följer ett yttrande från EDPB får EDPB anta ett bindande beslut.

    
 • Främja och stödja samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, bland annat i fråga om verkställighet.

   
 • Tillhandahålla ett sekretariat för den samordnade tillsynskommittén (CSC). Den samordnade övervakningen av stora it-system och av EU:s organ, kontor och byråer organiseras inom ramen för EDPB.