Autorské právo

Obsah tohto webového sídla zahŕňa textové údaje a multimediálne položky, ako napríklad texty, nákresy, grafiky, logá, ikony, obrázky, audio a video materiál, fotografie, programy a opísanú technológiu, ktoré sú chránené ustanoveniami vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Tieto textové údaje a multimediálne položky sú výlučným vlastníctvom Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) a/alebo ich autorov a príjemcov. Držitelia práv duševného vlastníctva sa vzdávajú práva na uvedenie svojho mena alebo akýkoľvek iných údajov na položkách, ktoré poskytujú pre toto webové sídlo.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi musí používateľ dodržiavať práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľom je EDPB a tretie strany bez toho, aby boli dotknuté práva a výnimky stanovené akýmikoľvek záväznými ustanoveniami.

Opakované použitie akýchkoľvek informácií z tohto webového sídla je povolené na komerčné a nekomerčné účely za týchto podmienok:

  • používateľ je povinný uviesť zdroj dokumentu,
  • pôvodný význam alebo odkaz dokumentov sa nemá skresľovať,
  • voči Európskemu výboru pre ochranu údajov sa nemôže vyvodzovať zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z opakovaného použitia.

Opakované použitie sa chápe ako: „reprodukcia textových údajov a multimediálnych položiek, ktoré sú vlastníctvom EDPB alebo tretích strán a pre ktoré je EDPB držiteľom práv na opakované použitie“.

Používateľ sa zaväzuje, že nevymaže ani nezmení údaje o autorovi ani zdroji a nebude sa usilovať o obchádzanie technických opatrení zavedených na ochranu dokumentov a multimediálnych položiek, ako sú napríklad obmedzenia súvisiace s tlačou alebo preberaním a viditeľné alebo neviditeľné označovanie. Akékoľvek porušenie pravidiel môže viesť o občianskemu a trestnému súdnemu konaniu.

V prípade pochybností v súvislosti s totožnosťou držiteľov práv alebo podmienok používania konkrétnej položky, správcovi webových stránok je možné zaslať žiadosť o informácie.

Napriek rozsiahlemu výskumu sa môže stať, že EDPB nedokáže určiť totožnosť určitých autorov alebo držiteľov práv dokumentov uvedených na webovom sídle. Ak ste takýmto držiteľom práv alebo ak ste identifikovali takéhoto držiteľa práv, alebo ak došlo k omylu na našej strane, veľmi oceníme, pokiaľ sa obrátite na správcu týchto webových stránok.