Autoriõigus

Selle veebilehe sisu hõlmab tekstandmeid ja multimeediatooteid, näiteks tekste, jooniseid, pilte, logosid, ikoone, kujutisi, audiovisuaalmaterjali, fotosid, programme ja kirjeldatud tehnoloogiat, mille suhtes kehtivad intellektuaalomandi kaitse riiklikud ja rahvusvahelised seadused.

Need tekstandmed ja multimeediatooted on kas Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) ja/või tema autorite ja tema soodustatud isikute ainuomand. Intellektuaalomandiõiguste omanikud loobuvad õigusest, et veebilehel ilmuvatel toodetel oleks nende nimi või mis tahes muu viide.

Asjakohaste õigusaktide kohaselt peab kasutaja järgima Euroopa Andmekaitsenõukogu ja kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi, ilma et see piiraks mis tahes siduvate sätetega ettenähtud õigusi ja erandeid.

Käesoleva veebilehe mis tahes teabe kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel taaskasutamine on lubatud järgmistel tingimustel:

  • taaskasutaja on kohustatud viitama dokumendi allikale;
  • dokumentide algset tähendust või sõnumit ei tohi moonutada;
  • Euroopa Andmekaitsenõukogu ei vastuta taaskasutamisest tulenevate mis tahes tagajärgede korral.

Taaskasutamist mõistetakse järgmiselt: „selliste tekstandmete ja multimeediatoodete reprodutseerimine, mis on Euroopa Andmekaitsenõukogu või kolmandate isikute omand ning mille kasutusõigused on Euroopa Andmekaitsenõukogul“.

Kasutaja kohustub mitte kustutama ega muutma viiteid autorile või allikale ning mitte püüdma eirata dokumentide ja multimeediatoodete tehnilistest kaitsemeetmetest, näiteks printimis- või allalaadimispiirangutest või nähtavatest või mittenähtavatest tähistest. Mis tahes rikkumisega võib kaasneda tsiviil- või kriminaalmenetlus.

Kui on kahtlusi kas seoses konkreetse toote õiguste omaniku isiku või kasutustingimustega, saab saata veebimeistrile teabenõude.

Ulatuslikele uuringutele vaatamata võib juhtuda, et Euroopa Andmekaitsenõukogu ei ole suutnud tuvastada veebilehel olevate dokumentide mõnda autorit või õiguste omanikku. Kui olete selline õiguste omanik või kui olete tuvastanud sellise õiguste omaniku või kui oleme teinud vea, palun võtke ühendust veebimeistriga.