Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνει δεδομένα κειμένου και στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, προγράμματα και την τεχνολογία που περιγράφεται, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία.

Τα εν λόγω δεδομένα κειμένου και στοιχεία πολυμέσων αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία είτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και/ή των δημιουργών και δικαιούχων τους. Ο κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παραιτούνται από το δικαίωμά τους να εμφανίζεται το όνομά τους ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά στα στοιχεία τα οποία παρέχουν για τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο χρήστης οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει το ΕΣΠΔ και τρίτοι, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται από δεσμευτικές διατάξεις.

Η περαιτέρω χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών του παρόντος δικτυακού τόπου επιτρέπεται για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο περαιτέρω χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει την πηγή του εγγράφου·
  • δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται το αρχικό νόημα ή το μήνυμα των εγγράφων·
  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από την περαιτέρω χρήση.

Ως περαιτέρω χρήση νοείται: «η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στοιχείων πολυμέσων τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΣΠΔ ή τρίτων και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης ανήκουν στο ΕΣΠΔ».

Ο χρήστης δεσμεύεται να μη διαγράψει ούτε να αλλάξει τις αναφορές του δημιουργού ή της πηγής και να μην επιδιώξει να παρακάμψει τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των εγγράφων και των στοιχείων πολυμέσων, όπως περιορισμούς εκτύπωσης ή λήψης και εμφανή ή κρυφή τοποθέτηση ετικετών. Οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να οδηγήσει στην κίνηση αστικής ή ποινικής δικαστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα των κατόχων του δικαιώματος ή ως προς τους όρους χρήσης ενός συγκεκριμένου στοιχείου, μπορεί να υποβληθεί στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου αίτηση παροχής πληροφοριών.

Παρά τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας, το ΕΣΠΔ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσει ορισμένους δημιουργούς ή κατόχους δικαιωμάτων των εγγράφων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο. Εάν είστε κάτοχος σχετικού δικαιώματος ή έχετε ταυτοποιήσει κάτοχο σχετικού δικαιώματος, ή εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα εκ μέρους μας, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου.