Andmekaitseteade

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2018/1725 kogub Euroopa Andmekaitsenõukogu teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mida on vaja konkreetse eesmärgi täitmiseks seoses meie ülesannetega.

Oleme kehtestanud meetmed, et tagada teie andmete ajakohasena hoidmine ja turvaline töötlemine.

Allpool on üldteave isikuandmete töötlemise kohta meie veebilehel. Muu eriteave Euroopa Andmekaitsenõukogu töötlemistoimingute kohta, mis ei ole seotud veebilehega, esitatakse eraldi.

Teil on konkreetsed õigused seoses oma isikuandmete töötlemisega meie asutuses.

Kui Euroopa Andmekaitsenõukogu töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus seda teada.

Teil on õigus saada andmetele juurdepääs ja lasta neid viivitamata parandada, kui andmed ei ole täpsed või täielikud.

Teil on õigus paluda teatud asjaoludel andmete blokeerimist.

Te võite seda ka teatud asjaoludel vaidlustada oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel.

Teil on õigus taotleda, et eespool nimetatud muudatustest teatataks teistele isikutele, kellele teie andmeid on avaldatud.

Vastavalt seadusele on teil ka õigus, et teid mõjutavaid otsuseid ei tehtaks automaatselt (otsused, mida teevad ainult masinad).

Teil on õigus saada oma isikuandmeid standardvormis juhul, kui soovite edastada need teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus).

Kui arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, on teil igal ajal õigus esitada kaebus.

Need õigused on esitatud praeguse andmekaitsemääruse (EÜ) 2018/1725 III peatükis.

Kuidas kasutada andmekaitseõigusi Euroopa Andmekaitsenõukogus

Kui Euroopa Andmekaitsenõukogu töötleb teie andmeid ja soovite kasutada andmekaitseõigusi, saatke meile kirjalik taotlus kas e-postiga aadressile EDPB-DPO@edpb.europa.eu või tavapostiga suletud ümbrikus taotlus meie andmekaitseametnikule.

Põhimõtteliselt ei võta me vastu suulisi taotlusi (telefoniga või isiklikult), sest meil ei pruugi olla võimalik teie taotlust kohe menetleda, ilma seda esmalt analüüsimata ja teie isikut usaldusväärselt tuvastamata.

Teie taotlus peab sisaldama nende andmete üksikasjalikku ja täpset kirjeldust, millele soovite juurdepääsu. Kui teie isikusamasuse suhtes on põhjendatud kahtlusi, võidakse teilt nõuda dokumendi koopiat, mis aitab meil tuvastada teie isikusamasuse. See võib olla mis tahes dokument, näiteks ID-kaart või pass. Muude dokumentide kasutamisel peab neil olema selgesti esitatud teie nimi ja aadress, et teid oleks võimalik tuvastada, kuid muu teabe, näiteks foto või isikukirjelduse võib kinni katta.

Kasutame teie isikut tõendaval dokumendil olevat teavet range piiranguga: andmeid kasutatakse üksnes teie isikusamasuse kontrollimiseks ja neid ei talletata kauem kui vaja.

Teie isikuandmed ja meie veebileht

Meie kõige tähtsam suhtlusvahend on Euroopa Andmekaitsenõukogu veebileht. Siin tutvustame oma tegevust, näiteks suuniseid, soovitusi, parimaid tavasid, nõuandeid, arvamusi ja otsuseid. Lisaks edastame andmekaitseuudiseid ja esitame andmekaitseteemade teavet üldsusele ja spetsialistidele.

Mõni veebilehe teenus nõuab teie isikuandmete töötlemist.

Töötleme veebilehel kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- et anda teile juurdepääs meie veebilehele. Kasutame üksnes tehnilisi seansiküpsiseid, et teha kindlaks, kas külastaja toetab JavaScripti, ja

- kui saadate meile veebilehe kaudu või muul viisil taotluse või kaebuse, siis üksnes selle taotluse või kaebuse menetlemiseks.

Me ei kasuta teavet uuesti teisel eesmärgil, mis erineb teatatust. Me ei avalda teie isikuandmeid kunagi otseturunduse jaoks.

Seaduses sätestatud teatud tingimustel võime avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele (näiteks Euroopa Pettustevastasele Ametile, Euroopa Kontrollikojale või õiguskaitseasutustele), kui see on konkreetsete seaduslike eesmärkide täitmiseks vajalik ja proportsionaalne.

Reeglina ei hoia me teie isikuandmeid kauem, kui on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid kogusime. Võime säilitada teie andmeid pikema aja jooksul ajaloolistel, statistilistel või teaduslikel eesmärkidel, kasutades asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Suhtlusmeedia
Euroopa Andmekaitsenõukogu kasutab oma tegevuse tutvustamiseks laialt kasutatavaid suhtlusmeedia kanaleid. Ideed ja arvamused, mida nõukogu väljendab suhtlusmeedias, on üksnes teabeks. Suhtlusmeedia kaudu edastatud mis tahes teave ei ole nõukogu õiguslik ega ametlik teade.