Õigusraamistik

Euroopa Andmekaitsenõukogu loodi ELi isikuandmete kaitse üldmääruse alusel, mis võeti vastu 27. Aprillil 2016 ja avaldati Euroopa Liidu Teatajas 4. mail 2016.

NB! 23. mail 2018 Euroopa Liidu Teatajas avaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse parandusega saab tutvuda siin. Isikuandmete kaitse üldmääruse konsolideeritud versioon on siin.

Isikuandmete kaitse üldmäärus, mis jõustus 24. mail 2016 ja mida kohaldatakse alates 25. maist 2018, loob ühtse reeglistiku, mida kohaldatakse mis tahes ELis toimuva isikuandmete töötlemise suhtes.

Selle uue reeglistiku eesmärgiks on tagada kõikjal ELis isikuandmete kõrgetele standarditele vastav kaitse, suurendades nii üksikisikute kui organisatsioonide andmetöötluse õiguskindlust ja pakkudes kõrgetasemelist üksikisiku kaitset.

Teatud sektorites kehtivad jätkuvalt erireeglid.

Politseiandmete kaitse direktiivi kohaldatakse üksnes isikuandmete suhtes, mida töödeldakse pädevate asutuste poolt kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise või kuritegude eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täideviimise eesmärgil.

See direktiiv võeti vastu koos isikuandmete kaitse üldmäärusega 27. aprillil 2016 ning avaldati Euroopa Liidu Teatajas 4. mail 2016. Direktiiv jõustus 5. mail 2016. aastal ning tuleb üle võtta ELi liikmesriikide õigusesse, et olla täielikult kohaldatav alates 6. maist 2018.

Isikuandmete kaitse üldmäärus ning politseiandmete kaitse direktiivid asendavad direktiivi 95/46/EÜ erasektoris ja suuremas osas avalikus sektoris ning nõukogu raamotsus 2008/977/JSK õiguskaitse sektoris.

11. detsembril 2018 jõustunud määruses 2018/1725 on sätestatud ELi institutsioonidele kohalduvad andmekaitse-eeskirjad.