EAKN eesistuja

Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) on sõltumatu Euroopa asutus. See on katusorganisatsioon, mis ühendab Euroopa Majanduspiirkonna riikide riiklikke andmekaitseasutusi (riiklikke järelevalveasutusi) ja Euroopa andmekaitseinspektorit (EDPS).

EAKN tagab isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitseasutuste direktiivi järjepideva kohaldamise ning tagab koostöö, sealhulgas jõustamise valdkonnas.

Andmekaitseasutused vastutavad andmekaitseõiguse jõustamise eest riiklikul tasandil ja piiriülesel tasandil, tehes koostööd ühtse kontaktpunkti mehhanismi kaudu.

EAKN võtab vastu siduvad otsused piiriüleste juhtumite kohta, mille suhtes konsensust ei saavutata.

EAKNil on sekretariaat, mis asub Brüsselis ja mille tagab EDPS. Vastastikuse mõistmise memorandumis määratakse kindlaks EAKN ja EDPS vahelise koostöö tingimused.

 

Eesistujaks olemine

EAKN juhib esimees Anu Talus ja kaks aseesimeest, Irene Loizidou Nicolaidou ja Zdravko Vukić, kes valitakse viieks aastaks.

Esimees/Esimeheks olemine
Anu Talus
Anu Talus
Esimees
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Aseesimees
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Aseesimees

Töökord

Kodukord sisaldab EAKN kõige olulisemaid tegevuseeskirju. Need kirjeldavad:

  • Kuidas EAKN on korraldatud;
  • Kuidas selle liikmed koos töötavad;
  • Selle esimehe ja aseesimehe valimise viis; ja
  • selle töömeetodid.

Tutvuge EDPB töökorraga.