Rahvusvaheline koostöö

Teeme koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja järelevalveasutustega väljaspool ELi, et toetada tõhusat õiguskaitset ning jagada parimaid tavasid.

Teeme seda tööd mitmetes rahvusvahelise koostöö raamistikes, nii Euroopa Andmekaitsenõukogu kui ka üksikliikmete kaudu. Toetame ka ühiseid koolitusprogramme ja töötajate vahetust.

Rahvusvahelise koostöö raamistikud

See on mittetäielik loetelu rahvusvahelise koostöö raamistikest, mis hõlmavad privaatsuse ja andmekaitse küsimusi.

 • Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab inimõigusi, sealhulgas andmekaitset. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon ehk konventsioon 108 on avatud liitumiseks nii Euroopa kui Euroopa-välistele riikidele
 • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab sotsiaal- ja majanduselu parandamist kogu maailmas. Digitaalmajanduse turvalisuse ja andmekaitse töörühm SPDE töötab selle nimel, et digitaalne turvalisus ja isikuandmekaitse toetaks digitaalmajanduse arengut
 • Andmekaitse ja eraelu puutumatuse eest vastutavate volinike rahvusvaheline konverents (ICDPPC) – globaalne konverents
 • Euroopa Andmekaitseasutuste kevadkonverents
 • Üleilmne Andmekaitseasutuste Võrgustik (GPEN)
 • Telekommunikatsioonialane rahvusvaheline andmekaitse töörühm (IWGDPT)
 • Isikuandmete kaitsega tegelevate prantsuskeelsete asutuste ühendus (AFAPDP)
 • Kesk- ja Ida-Euroopa andmekaitseasutuste võrgustik (CEEDPA)
 • Aasia andmekaitseasutuste võrgustik (APPA)
 • Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö foorum (APEC)
 • Rahvaste Ühenduse võrgustik (CTN)
 • Ibero-Ameerika andmekaitsevõrgustik (RIPD)