Ühtsed järeldused

Kasutame järjepidevuse mehhanismi, et edendada isikuandmete kaitse üldmääruse ühtset rakendamist Euroopa järelevalveasutuste poolt.

  • Arvamused Võime esitada arvamusi mis tahes küsimuse kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse üldise kohaldamisega või mõne muu küsimusega, mis puudutab rohkemat kui ühte liikmesriiki. 

Lisaks esitame arvamusi seoses Euroopa järelevalveasutuse otsustega, millel on piiriülene mõju. Asutused peavad enne otsuse vastuvõtmist edastama meile selliste otsuste kavandid; seejärel edastame otsuse kohta arvamuse.

Kui asutused ei nõustu Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamusega, võime vastu võtta siduva otsuse.

 

  • Siduvad otsused Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestab vaidluste lahendamise süsteemi, mis annab meile õiguse võtta vastu siduvaid otsuseid, kui eri järelevalveasutused on erinevatel seisukohtadel või riiklik järelevalveasutus ei järgi Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust konsulteeritava otsuse kavandi kohta. Riiklikud järelevalveasutused peaksid järgima meie siduvaid otsuseid, kui nad võtavad vastu oma otsuseid.