Προεδρία του ΕΣΠΔ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας. Είναι ένας κεντρικός οργανισμός που συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων (εθνικές εποπτικές αρχές) των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

Το ΕΣΠΔ διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και της οδηγίας για την επιβολή του νόμου και εξασφαλίζει τη συνεργασία, μεταξύ άλλων όσον αφορά και την επιβολή του νόμου.

Οι αρχές προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο μέσω της συνεργασίας με βάση τον μηχανισμό μίας στάσης.

Το ΕΣΠΔ λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για διασυνοριακές υποθέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται συναίνεση.

Το ΕΣΠΔ διαθέτει γραμματεία, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες και παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Μνημόνιο Συνεργασίας καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ.

 

Πρόεδρος

Επικεφαλής του ΕΣΠΔ είναι η πρόεδρoς του, Anu Talus, και δύο αντιπρόεδροι, ο Irene Loizidou Nicolaidou και Zdravko Vukić, που εκλέγονται για πενταετή θητεία.

Προεδρία
Anu Talus
Anu Talus
Πρόεδρος
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός περιέχει τους σημαντικότερους επιχειρησιακούς κανόνες του ΕΣΠΔ οι οποίοι περιγράφουν:

  • Πώς είναι οργανωμένο το ΕΣΠΔ·
  • Πώς συνεργάζονται τα μέλη του·
  • Τον τρόπο εκλογής του προέδρου και των αναπληρωτών του· και
  • Τις μεθόδους εργασίας του.

Δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΠΔ.