Председателство на ЕКЗД

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган. Това е основната организация, която обединява националните органи за защита на данните (националните надзорни органи) на държавите от Европейското икономическо пространство, както и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).  

ЕКЗД гарантира, че Общият регламент относно защитата на данните и Директивата относно правоприлагането се прилагат последователно и осигурявасътрудничеството, включително в областта на правоприлагането.

Органите за защита на данните отговарят за прилагането на законодателството за защита на данните на национално и трансгранично равнище, като си сътрудничат чрез механизма за обслужване на едно гише.

ЕКЗД взема решения със задължителен характер по трансгранични случаи, по които не е постигнат консенсус.

ЕКЗД има секретариат, който се намира в Брюксел и се предоставя от ЕНОЗД. В Меморандум за разбирателство се определят условията за сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД.

 

Председателство

ЕКЗД се ръководи от своя председател Ану Талус и двама заместник-председатели Ирен Лоизиду Николаиду и Здравко Вукич, които са избрани с петгодишен мандат.

Председателство
Anu Talus
Anu Talus
Председател
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Заместник-председател
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Заместник-председател

Правилник за дейността

Правилникът за дейността съдържа най-важнитеправила за работа на ЕКЗД. Те описват:

  • Как е организиран ЕКЗД;
  • Как нейните членове работят заедно;
  • Как се избират председателят и заместник-председателите; и
  • Методите на работа.

Виж Правилникът за дейността на ЕКЗД.