Secinājumi

Mēs izmantojam konsekvences mehānismu nolūkā veicināt to, lai Eiropas uzraudzības iestādes atbilstoši piemēro VDAR.

  • Atzinumi
    Mēs sniedzam atzinumus par jebkuru VDAR vispārējas piemērošanas jautājumu vai par jebkuru tādu jautājumu, kam ir ietekme vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Tāpat mēs sniedzam atzinumus par dažiem Eiropas uzraudzības iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kuriem ir pārrobežu ietekme. Iestādēm pirms lēmumu pieņemšanas ir jāsniedz mums informācija par šo lēmumu projektiem; izvērtējot saņemto informāciju, mēs sniedzam atzinumu.

Ja iestādes neievēro EDAK sniegto atzinumu, mēs varam pieņemt saistošu lēmumu.

 

  • Saistoši lēmumi

Saskaņā ar VDAR ir izveidota strīdu risināšanas sistēma, kas ļauj EDAK pieņemt saistoši lēmumi gadījumā, ja dažādu uzraudzības iestāžu viedokļi atšķiras vai gadījumā, ja valsts iestāde neņem vērā EDAK sniegto atzinumu par apspriešanai paredzēto lēmuma projektu. Valstu uzraudzības iestādēm, pieņemot , būtu jāņem vērā EDAK saistošie lēmumi.