Констатации относно съответствието с правната уредба

Прилагаме механизма за съгласуваност, за да подпомогнем единното прилагане на ОРЗД от европейските надзорни органи:

  • Становища


Можем да издаваме становища по всички въпроси, свързани с общото прилагане на ОРЗД, както и по въпроси, имащи отражение в повече от една държава членка.

Освен това издаваме становища относно някои приети от европейските надзорни органи решения, които имат трансгранично действие. Органите трябва да ни представят проекторешенията си, преди да ги приемат; след това ние издаваме становище по тях.

Ако даден орган не се съобрази с издадено от ЕКЗД становище, имаме право да приемем задължително решение.

 

  • Задължителни решения
    ОРЗД предвижда система за решаване на спорове, която ни позволява да издаваме задължителни решения, ако различни надзорни органи не са единни в позициите си или ако национален орган не се е съобразил със становището на ЕКЗД относно проекторешение, подлежащо на консултационна процедура. Националните надзорни органи трябва да се съобразяват с нашите задължителни решения, когато приемат своите решения.