Paziņojums par datu aizsardzību

Saskaņā ar Regulu Nr. 2018/1725 Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (turpmāk – EDAK) apkopo Jūsu personas datus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams mūsu uzdevumu precīzai izpildei.

Mēs īstenojam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu aktualizēšanu un drošu apstrādi.

Turpmāk tiek sniegta vispārīga informācija par personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnē. Īpaša informācija par EDAK veiktajām datu apstrādes darbībām, kas nav saistītas ar šo tīmekļa vietni, tiks sniegta atsevišķi.

Jums ir īpašas tiesības attiecībā uz mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.

Ja EDAK apstrādā Jūsu datus, Jums ir tiesības to zināt.

Jums ir tiesības piekļūt informācijai un nekavējoties prasīt tās labošanu, ja tā nav precīza vai ir nepilnīga.

Konkrētos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt datu bloķēšanu.

Noteiktos apstākļos, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, jūs varat iebilst pret to.

Jūs varat pieprasīt, lai jebkuru no minētajām izmaiņām ar Jūsu datiem paziņo citām pusēm, kurām Jūsu dati ir izpausti.

Atbilstoši tiesību aktiem Jums ir arī tiesības lūgt, lai par Jums nepieņem Jūs ietekmējošus automatizētus lēmumus (lēmumu pieņemšanas procesu veic tikai mašīnas).

Ja vēlaties savus personas datus pārsūtīt citam pārzinim (datu pārnesamība), Jums ir tiesības saņemt tos standartizētā formātā.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas.

Šīs tiesības ir noteiktas Datu aizsardzības regulas (EK) Nr. 2018/1725 III nodaļā.

Kā īstenot Jūsu datu subjekta tiesības EDAK

Ja EDAK apstrādā Jūsu personas datus un, ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības, lūgums sūtīt mums rakstisku pieprasījumu pa e-pastu uz adresi EDPB-DPO@edpb.europa.eu vai pa pastu mūsu datu aizsardzības speciālistam aizzīmogotā aploksnē.

Mēs nevaram pieņemt mutiskus pieprasījumus (pa tālruni vai personīgi), jo pastāv iespēja, ka nevarēsim nekavējoties izskatīt Jūsu pieprasījumu, nenovērtējot to un neveicot Jūsu identifikāciju.

Jūsu pieprasījumā ir jābūt sīki izklāstītam un precīzam to datu aprakstam, kam vēlaties piekļūt. Ja ir pamatotas šaubas par Jūsu identitāti, Jums var lūgt iesniegt dokumenta kopiju, kas palīdzēs pārbaudīt Jūsu identitāti. Tas var būt jebkurš dokuments, piemēram, Jūsu personas apliecība vai pase. Ja Jūs iesniedzat citus dokumentus, kas satur Jūsu datus tādus kā Jūsu vārdu, uzvārdu un adresi, tiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai varētu Jūs identificēt, bet visus citus datus, piemēram, fotogrāfijas vai citu personīgu informāciju, nepieciešams aizklāt.

Jūsu identifikācijas dokumentā norādīto informāciju mēs izmantojam stingri ierobežotam mērķim. Dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, un tos neglabā ilgāk, kā nepieciešams šim nolūkam.

Jūsu personas dati un mūsu tīmekļa vietne

EDAK tīmekļa vietne ir mūsu nozīmīgākais saziņas līdzeklis. Mēs tajā sniedzam informāciju par savu darbu, piemēram, pamatnostādnes, ieteikumus, paraugpraksi, konsultācijas, atzinumus un lēmumus. Turklāt jaunumus datu aizsardzības jomā, kā arī informāciju par datu aizsardzības jautājumiem mēs sniedzam gan plašākai sabiedrībai, gan arī speciālistiem šajā jomā.

Dažu mūsu tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu sniegšanai ir jāveic jūsu personas datu apstrāde.

Mūsu tīmekļa vietnē sniegtos personas datus mēs apstrādājam tikai šādiem nolūkiem:

- lai nodrošinātu piekļuvi tīmekļa vietnei. Mēs izmantojam tikai tehniskās sesijas sīkdatnes, lai konstatētu, vai lietotājs atbalsta JavaScript vai nē, un,

- ja Jūs iesniedzat pieprasījumu vai sūdzību tīmekļa vietnē vai izmantojot citus līdzekļus, tikai, lai izskatītu šādu pieprasījumu vai sūdzību;

Mēs neizmantojam informāciju atkārtoti citiem nolūkiem, kas atšķiras no konkrētā mērķa. Mēs nekad neizmantojam Jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkā.

Konkrētos apstākļos, kas noteikti tiesību aktos, mēs varam izpaust Jūsu datus trešajām personām (piemēram, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, Revīzijas palātai vai tiesībaizsardzības iestādēm), ja tas ir nepieciešams un samērīgs priekš likumīgiem, noteiktiem mērķiem.

Kā likums, mēs neglabājam Jūsu personas datus ilgāk nekā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem dati ir savākti. Mēs varam saglabāt jūsu personas datus ilgāk vēsturiskiem vai zinātniskiem nolūkiem, veicot tam atbilstošus datu drošības un aizsardzības pasākumus.

Sociālie plašsaziņas līdzekļi
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus plaši izmantotus kanālus, lai iepazīstinātu ar savu darbu.. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas paustās idejas un viedokļi sociālajos plašsaziņas līdzekļos ir tikai informatīvi. Nekāda saziņa sociālajos plašsaziņas līdzekļos nav uzskatāma par juridisku vai oficiālu Kolēģijas paziņojumu.