Oznámení o ochraně údajů

V souladu s nařízením č. 2018/1725 shromažďuje Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění konkrétního účelu souvisejícího s našimi úkoly.

Zavedli jsme opatření, která zaručují, že vaše údaje budou průběžně aktualizovány a bezpečně zpracovávány.

Níže uvádíme některé obecné informace týkající se zpracování osobních údajů na našich webových stránkách. Konkrétní informace o jiných činnostech zpracování prováděných Evropským sborem pro ochranu osobních údajů, než jsou činnosti související s těmito webovými stránkami, budou uvedeny samostatně.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší organizací máte určitá práva.

Pokud Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje, máte právo o tom vědět.

Máte právo na přístup k těmto údajům a máte právo nechat tyto údaje opravit, jsou-li nepřesné nebo neúplné.

Za určitých okolností můžete požádat, aby byly vaše údaje zablokovány.

Za jistých okolností můžete také na základě vaší konkrétní situace vznést proti zpracování vašich údajů námitku.

Můžete požádat, aby byly o veškerých výše uvedených změnách informovány jiné strany, jimž byly údaje sděleny.

Máte rovněž právo, aby se vás nedotkla automatizovaná rozhodnutí (která činí výhradně stroje), jak je vymezují právní předpisy.

Pokud si přejete převést své osobní údaje k jinému správci (přenositelnost údajů), máte právo obdržet je ve standardizovaném formátu.

Máte právo kdykoli podat stížnost, budete-li přesvědčeni, že došlo k porušení vašich práv na ochranu údajů.

Tato práva vymezuje kapitola III stávajícího nařízení 2018/1725 o ochraně osobních údajů.

Jak uplatňovat vaše práva na ochranu osobních údajů u Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Pokud Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje a vy chcete uplatnit svá práva na jejich ochranu, zašlete nám prosím písemnou žádost, a to buď e-mailem na adresu EDPB-DPO@edpb.europa.eu, nebo poštou v zalepené obálce na adresu našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

V zásadě nemůžeme akceptovat ústní žádosti (telefonicky ani osobně), neboť nemusíme být schopni vaši žádost vyřídit neprodleně, aniž bychom ji nejprve analyzovali a aniž bychom spolehlivě určili vaši totožnost.

Vaše žádost by měla obsahovat podrobný a přesný popis údajů, k nimž chcete získat přístup. Existují-li důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžete být požádáni, abyste poskytli kopii dokumentu, který nám pomůže vaši totožnost ověřit. Může se jednat o jakýkoli dokument, například váš průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Pokud předložíte jakékoli jiné dokumenty, měly by být jasně patrné vaše osobní údaje, jako je jméno a adresa, aby bylo možné vás identifikovat, přičemž veškeré ostatní údaje, jako je fotografie nebo jakékoli osobní charakteristiky, mohou být začerněny.

Způsob, jakým můžeme využít údaje uvedené ve vašem průkazu totožnosti, je přísně vymezen: údaje se použijí výhradně k ověření vaší totožnosti a nebudou uchovávány po dobu delší, než je k tomuto účelu nutné.

Vaše osobní údaje a naše webové stránky

Webové stránky Evropského sboru pro ochranu osobních údajů jsou naším nejdůležitějším komunikačním nástrojem. Sdílíme na nich informace o naší práci, například pokyny, doporučení, osvědčené postupy, rady, stanoviska a rozhodnutí. Kromě toho veřejnosti i odbornějším uživatelům sdělujeme novinky v oblasti ochrany údajů a informace o tématech týkajících se ochrany osobních údajů.

Některé ze služeb nabízených na našich webových stránkách vyžadují zpracování vašich osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách používáme k těmto účelům:

- abychom vám umožnili přístup na naše webové stránky. Využíváme pouze technické soubory cookies, abychom zjistili, zda uživatel umožňuje JavaScript, a

- jestliže nám prostřednictvím našich webových stránek či jinou cestou zašlete žádost nebo stížnost, pouze pro účely vyřízení této žádosti nebo stížnosti.

Tyto informace nepoužíváme opakovaně k jinému účelu, než jaký je uveden. Nikdy nesdělíme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Za určitých zákonem vymezených podmínek můžeme vaše informace zpřístupnit třetím stranám (například Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Evropskému účetnímu dvoru nebo donucovacím orgánům), je-li to nutné a přiměřené pro zákonné a konkrétní účely.

Obecně platí, že vaše osobní údaje neuchováváme po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsme je shromáždili. Pro historické nebo vědecké účely můžeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu delší, jsou-li zavedena odpovídající ochranná opatření.

Sociální média
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů využívá sociální média k prezentaci své práce prostřednictvím široce používaných komunikačních prostředků. Myšlenky a názory vyjadřované Evropským sborem pro ochranu osobních údajů na sociálních médiích jsou pouze pro informaci. Žádné sdělení prostřednictvím sociálních médií se nepovažuje za právní nebo úřední oznámení jménem sboru.