Informacja o ochronie danych

In line with Regulation 2018/1725, the EDPB collects your personal information only to the extent necessary to fulfil a precise purpose related to our tasks.
We put in place measures to guarantee that your data are kept up-to-date and processed securely.
Here below we provide you with some general information regarding the processing of personal data on our website. Specific information about processing activities of the EDPB other than the ones associated with this website will be provided separately.
You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.
When your personal data is processed by the EDPB, you have the right to know about it.
You have the right to access the information and have it rectified without delay if it is inaccurate or incomplete.
You can ask to have it blocked under certain circumstances.
You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.
You can request that any of the above changes be communicated to other parties to whom your data have been disclosed.
You have also the right not to be subject to automated decisions (made solely by machines) affecting you, as defined by law.
You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).
You have the right to complain at any time if you believe your data protection rights have been breached.
These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych przysługują Państwu określone prawa

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez EROD mają Państwo prawo wiedzieć o tym fakcie.

Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do informacji i ich niezwłocznego sprostowania, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

W określonych okolicznościach mogą Państwo zażądać ich zablokowania.

Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie jest nierzetelne i niezgodne z prawem, i zażądać usunięcia tych informacji.

Mogą Państwo zażądać, aby którakolwiek z powyższych zmian została przekazana do wiadomości innych podmiotów, którym ujawniono Państwa dane.

Mają też Państwo prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom (podejmowanym wyłącznie przez maszyny), które na Państwa wpływają, zgodnie z definicją prawną.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w każdej chwili, jeśli uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony danych osobowych.

Prawa te określono w art. 13-19 obowiązującego rozporządzenia nr 45/2001 o ochronie danych.

Jak korzystać z praw do ochrony danych w odniesieniu do EROD?

Jeżeli EROD przetwarza Państwa dane osobowe i chcą Państwo skorzystać z prawa do ochrony danych, prosimy o przesłanie nam pisemnego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres EDPB-DPO@edpb.europa.eu lub przesłania go do naszego IOD pocztą tradycyjną w zapieczętowanej kopercie.

Zasadniczo nie możemy przyjmować żądań ustnych (przekazanych telefonicznie lub osobiście), ponieważ możemy nie być w stanie rozpatrzyć żądania natychmiast bez jego uprzedniej analizy i rzetelnego zidentyfikowania Państwa.

Żądanie powinno zawierać szczegółowy, dokładny opis danych, do których chcą Państwo uzyskać dostęp. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w odniesieniu do Pani/Pana tożsamości, może być od Pani/Pana wymagane przedstawienie kopii dokumentu, który pomoże nam w sprawdzeniu Pani/Pana tożsamości. Może to być dowolny dokument, np. dowód tożsamości lub paszport. Jeżeli przedstawi Pani/Pan jakiekolwiek inne dokumenty, informacje takie jak Pani/Pana imię i nazwisko i adres powinny być wyraźnie wyszczególnione, aby można było ustalić Pani/Pana tożsamość, a wszelkie inne dane takie jak zdjęcie czy inne cechy osobowe mogą być zamazane.

Korzystanie przez nas z informacji zawartych w dokumencie tożsamości jest ściśle ograniczone: dane te będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji Państwa tożsamości i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.

Państwa dane osobowe a nasza strona internetowa

Strona internetowa EROD jest naszym najważniejszym narzędziem komunikacji. W tym miejscu przekazujemy informacje o naszej pracy, takie jak wytyczne, zalecenia, najlepsze praktyki, porady, opinie i decyzje. Ponadto za pośrednictwem strony internetowej przekazujemy wiadomości i informacje na temat ochrony danych ogółowi społeczeństwa oraz naszym bardziej doświadczonym odbiorcom.

Niektóre z usług oferowanych na naszej stronie internetowej wymagają przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe zebrane na naszej stronie internetowej przetwarzaliśmy w następujących celach:

- aby umożliwić Państwu dostęp do naszej strony internetowej. We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- gdy wysyłają Państwo do nas wniosek lub skargę za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób, wyłącznie w celu rozpatrzenia tego wniosku lub skargi;

- do celów statystycznych.

Nie wykorzystujemy tych informacji ponownie do innego celu niż ten, który został określony. Nigdy nie będziemy ujawniać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Na pewnych warunkach określonych w prawie możemy ujawnić Państwa dane stronom trzecim (na przykład Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunałowi Obrachunkowemu czy organom ścigania), jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne do szczególnych i zgodnych z prawem celów.

Co do zasady nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zebraliśmy. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas do celów historycznych, statystycznych lub naukowych, stosując odpowiednie zabezpieczenia.