Úlohy a povinnosti

Cieľom EDPB je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov o ochrane údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Na tento účel EDPB:

 • Prijíma záväzné rozhodnutia určené vnútroštátnym dozorným orgánom na urovnávanie sporov pri presadzovaní GDPR. Takéto spory môžu vzniknúť, keď dozorné orgány nedospejú k dohode o cezhraničnom prípade.

  Image removed.
 • Poskytuje všeobecné usmernenia (vrátane usmernení, odporúčaní a najlepších postupov) s cieľom objasniť a podporiť spoločné chápanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov;

   
 • Prijíma stanoviská adresované Európskej komisii alebo vnútroštátnym dozorným orgánom:
  1. radiť Európskej komisii vo všetkých otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a návrhov právnych predpisov (článok 70 GDPR). V niektorých prípadoch EDPB vydáva spoločné stanoviská spolu s EDPS (článok 42 nariadenia 2018/1725);
  2. zabezpečiť konzistentnosť činností vnútroštátnych dozorných orgánov v cezhraničných záležitostiach (článok 64 GDPR). Ak orgány nerešpektujú stanovisko vydané EDPB môžu prijať záväzné rozhodnutie;

    
 • Propaguje a podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi vrátane spolupráce v oblasti presadzovania.

   
 • Poskytuje sekretariát Koordinovanému výboru pre dohľad (CSC). Koordinovaný dohľad nad rozsiahlymi informačnými systémami a orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ sa organizuje v rámci EDPB.