Задачи и задължения

Целта на ЕКЗД е да осигури последователното прилагане на  законодателството за защита на данните в Европейското икономическо пространство.

За тази цел ЕКЗД:

 • Приема решения със задължителен характер, адресирани до националните надзорни органи (НО) за уреждане на спорове, когато те прилагат ОРЗД. Такива спорове могат да възникнат, когато НО не могат да постигнат споразумение по трансграничен случай.

  Image removed.
 • Предоставя общи насоки (включително насоки, препоръки и най-добри практики) за изясняване и насърчаване на общо разбиране на законодателството на ЕС за защита на данните;

   
 • Приема становища, адресирани до Европейската комисия или до националните надзорни органи, за:
  1. да консултира Европейската комисия по всеки въпрос, свързан със защитата на личните данни и всяко предложено изменение в законодателството (чл. 70 от ОРЗД). В някои случаи ЕКЗД издава съвместни становища заедно с ЕНОЗД (член 42 от Регламент 2018/1725);
  2. да се осигури съгласуваност на дейностите на националните надзорни органи по трансгранични въпроси (член 64 от ОРЗД). Ако органите не спазват становището, издадено от ЕКЗД, той може да приеме решение със задължителен характер;

    
 • насърчава и подкрепя сътрудничеството между националните надзорни органи, включително в областта на правоприлагането.

   
 • осигурява подкрепата на Секретариата на Комитета за координиран надзор (ККН). Координираният надзор на широкомащабните информационни системи и на органите, службите и агенциите на ЕС се организира в рамките на ЕКЗД.