Публичен достъп до документи

Всеки гражданин на Европейския съюз и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава членка, има право на достъп до документите на ЕКЗД.  Това право важи за всички документи, съхранявани от ЕКЗД, по всеки въпрос, свързан с неговата отговорност.

В изключителни случаи ЕКЗД може да откаже да разкрие документ или част от него. Мотивите за отказ и други процедурни правила са очертани в Регламента на ЕС за публичния достъп.

Ако смятате, че неоснователно Ви е отказан достъп, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман или да заведете дело в Съда на Европейския съюз.