Правна рамка

ЕКЗД е създаден с Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД), приет на 27 април 2016 г. и публикуван в Официалния вестник на ЕС на 4 май 2016 г.

Да се има предвид, че в Официален вестник от 23 май 2018 г. е публикувана поправка на ОРЗД, която може да бъде намерена тук. Консолидираната версия на Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД) може да се намери тук.

ОРЗД, влязъл в сила на 24 май 2016 г. и приложим от 25 май 2018 г., създава хармонизиран набор от правила, приложими за цялата, извършвана в ЕС, обработка на лични данни.

Целта на този нов набор от правила е да се гарантира висок стандарт на защита на личните данни навсякъде в ЕС, повишаващ правната сигурност както за физическите лица, така и за организациите, които обработват данни, и предлагащ по-висока степен на защита на лицата.

За някои сектори продължават да се прилагат специфични правила.

Директивата за защита на личните данни при използването им от полицейските и правоприлагащите органи (ДЗЛДППО) се прилага за обработката на лични данни, извършвана от компетентните органи с цел предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказания.

Директивата е приета заедно с ОРЗД на 27 април 2016 г. и публикувана в Официалния вестник на ЕС на 4 май 2016 г. Тя е в сила от 5 май 2016 г. и до 6 май 2018 г. трябва да бъде транспонирана в законодателството на държавите — членки на ЕС, така, че да се прилага в пълна степен.

ОРЗД и ДЗЛДППО замениха Директива 95/46/ЕО за частния и по-голямата част от публичния сектор, както и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета — за правоприлагащия сектор.

Регламент 2018/1725, който се прилага от 11 декември 2018 г., определя правилата за защита на данните, които са в сила за институциите на ЕС.