Tiesiskais regulējums

EDAK tika izveidota ar VDAR, kas pieņemta 2016. gada 27. aprīlī un publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī 2016.gada 4.maijā.

Lūgums ņemt vērā, ka GDPR labojums 2018. gada 23. maijā ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejams šeit. ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas konsolidētā versija ir pieejama šeit.

VDAR, kas stājās spēkā 2016. gada 24. maijā un ir piemērojama no 2018. gada 25. maija, ir noteikts saskaņots tādu noteikumu kopums, kuri ir piemērojami jebkurai personas datu apstrādei, ko veic Eiropas Savienībā.

VDAR mērķis ir nodrošināt, lai personas datiem visur Eiropas Savienībā būtu augsts aizsardzības standarts, palielinot juridisko noteiktību gan personām, gan organizācijām, kas veic datu apstrādi, un sniedzot datu subjektiem augstāku personas datu aizsardzības līmeni.

Konkrētās nozarēs joprojām tiek piemēroti īpaši noteikumi.

Tiesībaizsardzības direktīvu piemēro personas datu apstrādei, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus.

Šī direktīva tika pieņemta kopā ar VDAR 2016. gada 27. aprīlī un publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī 2016. gada 4. maijā. Direktīva stājās spēkā 2016. gada 5. maijā, un, lai tā būtu pilnībā piemērojama, tā līdz 2018. gada 6. maijam ir jātransponē ES dalībvalstu tiesību aktos.

VDAR un PDPD aizstāja Direktīvu 95/46/EK attiecībā uz privāto sektoru un lielāko daļu no publiskā sektora un Padomes Pamatlēmumu 2008/977/JHA attiecībā uz tiesībaizsardzības jomu.

Regula (EK) Nr. 2018/1725, kas stājās spēkā 2018. gada 11. decembrī, nosaka datu aizsardzības noteikumus, ko piemēro ES iestādēs.