Publiska piekļuve dokumentiem

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim un fiziskai personai, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt EDAK dokumentiem. Šīs tiesības attiecas uz visiem EDAK rīcībā esošajiem dokumentiem par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar tās atbildības jomu.

Izņēmuma gadījumos EDAK var atteikties izpaust kādā dokumentā vai tā daļā ietvertu informāciju. Atteikuma iemesli un citi procedūras noteikumi ir norādīti ES regulā par publisku piekļuvi.

Ja uzskatāt, ka esat saņēmis nepamatotu piekļuves atteikumu, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam vai arī varat griezties Eiropas Savienības Tiesā.