Reglaments un saprašanās memorands

Reglamentā ir ietverti svarīgākie EDAK darbības noteikumi. Reglamentā ir noteikts:

  • kā EDAK ir organizēta;
  • kā kopā strādā tās locekļi;
  • kā ievēl tās priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus; un
  • kādas ir EDAK darba metodes.

Lūdzam skatīt EDAK reglamentu.

Saprašanās memorands ir vienošanās, kas nosaka EDAK un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) savstarpējās sadarbības nosacījumus. Saprašanās memorands attiecas arī uz sekretariāta personālu, kuru nodrošina EDAU nolūkā atbalstīt EDAK.

Lūdzam skatīt saprašanās memorandu.