Career opportunities

Kas mēs esam?

EDAK sekretariāts sniedz analītisku, administratīvu un loģistikas atbalstu EDAK, ietverot saziņu, dokumentu sagatavošanu un sanāksmju organizēšanu.

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam draudzīgu darba atmosfēru, kurā ir maz birokrātijas un daudz patstāvības kopā ar lielu darba dažādību.

Lai palīdzētu jums īstenot jūsu iespējas, mums ir vērienīga vienlīdzīgu iespēju stratēģija.

Mūsu vērienīgā mācību un pilnveides politika atbalstīs jūsu karjeras attīstības mērķus un uzlabos jūsu individuālās prasmes.

EDAK sekretariāta personāla darba devējs ir EDAU. Pievienojoties EDAK sekretariātam, Jūs kā ES iestādes darbinieks gūsiet labumu, kas sniedz visas iespējas saistībā ar karjeru, tai skaitā pieņemšanu darbā, paaugstināšanu amatā, samaksu un pabalstiem, kā tas norādīts Civildienesta noteikumos.

Kā mēs darbiniekus pieņemam darbā?

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Visus darbiniekus turpmāk norādītajos amatos pieņem darbā, izmantojot konkrētus vakances kritērijus.

Ierēdņi

Ja vakantais amats netiek piešķirts iestādes ietvaros, EDAK paziņojumu par vakanci publicē iestāžu vakanču paziņojumiem paredzētajā vietnē, kas ir pieejama, izmantojot visu Eiropas iestāžu iekštīklu.

Attiecīgajai vakancei var pieteikties visu Eiropas iestāžu ierēdņi. Ja kandidāti atbilst vajadzīgajai kvalifikācijai, tos pārceļ amatā no vienas iestādes uz otru.

Tā kā uz EDAK sekretariāta darbiniekiem attiecas jau minētie Civildienesta noteikumi un tādas pašas rotācijas politikas ieguvumi, kas paredzēti lielāku ES iestāžu darbiniekiem, personu var pārcelt amatā, saglabājot esošo pakāpi, līmeni, darba stāžu un visu citu ar karjeru saistīto elementu nepārtrauktību, tādējādi persona nezaudē nevienu no savām tiesībām.

Līgumdarbinieki

EDAK sekretariāts pieņem darbā arī datu aizsardzības speciālistus un citus administratīvos darbiniekus, ar kuriem tiek noslēgti līgumi uz noteiktu laiku (“līgumdarbinieki”).

EDAK sekretariāts pieņem darbā līgumdarbiniekus pēc tam, kad pieteikuma iesniedzēji (kuri saglabāti datubāzē) ir veiksmīgi nokārtojuši atlases procedūru, kuru dēvē par CAST un kuru organizē EPSO.

Tomēr attiecībā uz noteiktiem datu aizsardzības speciālistiem, citu jomu ekspertiem vai administratīvajiem amatiem EDAK sekretariāts izskatīs arī citus pieteikumus.

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju vai iesniegt pieteikumu, lūdzam rakstīt uz elektroniskā pasta adresi recruitment@edps.europa.eu, ar norādi – amatam EDAK sekretariātā.

Valsts eksperti

Darbam EDAK sekretariātā uz noteiktu laiku tiek norīkoti arī valsts eksperti (NVE) no ES dalībvalstu publiskā sektora struktūru personāla.

Norīkotie valsts eksperti (NVE) iegūst vērtīgu pieredzi ES līmenī un EDAK sekretariāts iegūst darbinieku ar profesionālām prasmēm un pieredzi.

Brīvas NVE vakances gadījumā EDAK sekretariāts sazinās ar valstu datu aizsardzības iestādēm, nosūtot uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.

Tāpat EDAK sekretariāts aicina valstu pastāvīgās pārstāvniecības ES sniegt mums palīdzību, lai atrastu piemērotus kandidātus.

Kandidāti NEVAR pieteikties šai programmai tiešā veidā. Pieteikšanās būtu jāveic caur darba devēju, kas norīkotajiem ekspertiem norīkojuma laikā turpina izmaksāt darba algu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties, izmantojot elektroniskā pasta adresi sne@edps.europa.eu.

Pagaidu darbinieki

Dažkārt vajadzības gadījumā EDAK sekretariāts pieņem darbā arī darbiniekus uz īsu laiku, proti, uz laiku līdz sešiem mēnešiem, izmantojot pagaidu darbinieku aģentūras.

Stažēšanās

EDAK sekretariāts īsteno piecus mēnešus ilgu stažēšanās programmu, piedāvājot nesen universitāti beigušajiem absolventiem iespēju pielietot savas studijās apgūtās zināšanas un ikdienas darbā iegūt praktisko pieredzi.

Programmu īsteno divreiz gadā, to sāk oktobrī vai martā. Viena īstenošanas termiņa laikā tiek uzņemti divi stažieri.

Saskaņā ar īpašiem un ierobežotiem kritērijiem īstermiņa neapmaksātas stažēšanās nolūkā EDAK sekretariāts pieņem universitāšu studentus un doktorantūras studentus.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties, izmantojot elektroniskā pasta adresi stage@edps.europa.eu.