Medzinárodná spolupráca

Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a dozornými orgánmi v krajinách mimo EÚ, aby sme podporili účinné presadzovanie práva a vymieňali si najlepšie postupy.

Túto činnosť realizujeme prácou v niekoľkých medzinárodných rámcoch, buď ako EDPB, alebo prostredníctvom našich jednotlivých členov. Podporujeme aj spoločné programy odbornej prípravy a výmeny zamestnancov.

Rámce pre medzinárodnú spoluprácu

Uvádzame neúplný zoznam rámcov pre medzinárodnú spoluprácu v oblastiach súkromia a ochrany údajov.

 • Rada Európy (RE) je medzinárodná inštitúcia, ktorá podporuje ľudské práva vrátane ochrany údajov. K Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (dohovor 108) môžu slobodne pristúpiť európske, ako aj neeurópske krajiny.
 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – medzinárodná organizácia podporujúca zlepšenie hospodárskeho a sociálneho života ľudí na celom svete. Jej pracovná skupina pre bezpečnosť a súkromie v digitálnej ekonomike (SPDE) pracuje na politikách, ktorými sa zabezpečuje, aby digitálna bezpečnosť a ochrana súkromia podporovali rozvoj digitálnej ekonomiky.
 • Medzinárodná konferencia komisárov pre ochranu údajov a súkromia (ICDPPC) – globálna konferencia
 • Jarná konferencia orgánov pre ochranu osobných údajov
 • Globálna sieť pre presadzovanie ochrany súkromia (GPEN) – sieť orgánov pre presadzovanie ochrany súkromia
 • Berlínska skupina – Medzinárodná pracovná skupina pre ochranu údajov v telekomunikáciách (ICDPPC)
 • Frankofónna asociácia orgánov pre ochranu osobných údajov (AFAPDP),
 • Orgány strednej a východnej Európy pre ochranu osobných údajov (CEEDPA);
 • Ázijsko-tichomorské fórum pre ochranu súkromia (APPA) – sieť ázijských orgánov pre ochranu súkromia
 • Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC)
 • Sieť pre spoločné hrozby (CTN)
 • Iberoamerická sieť pre ochranu osobných údajov (RIPD)