Výročná správa

Vo výročnej správe EDPB sú zhrnuté naše činnosti za celý rok a obsahuje preskúmanie:

  • praktického uplatňovania našich usmernení,
  • našich odporúčaní a správ o najlepších postupoch,
  • našich záväzných rozhodnutí,
  • úrovní ochrany údajov fyzických osôb v EÚ a v prípade relevantnosti v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách.

Správu uverejňujeme na našom webovom sídle a kópie zasielame Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Archivované informácie týkajúce sa pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 – nášho predchodcu – sú uverejnené na tomto odkaze:

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29