Wettelijk kader

De EDPB is opgericht bij de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). De AVG is op 27 april 2016 vastgesteld en op 4 mei 2016 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Op 23 mei 2018 is in het Publicatieblad van de Europese Unie een rectificatie van de algemene verordening gegevensbescherming gepubliceerd. Deze vindt u hier. De geconsolideerde versie van de algemene verordening gegevensbescherming vindt u hier.

De AVG is in werking getreden op 24 mei 2016 en is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

De AVG geeft dezelfde regels voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in de EU. De bedoeling hiervan is te waarborgen dat persoonsgegevens overal in de EU goed worden beschermd. Verder vergroot de AVG de rechtszekerheid voor zowel personen als organisaties. Tot slot biedt de AVG personen meer bescherming.

Voor bepaalde sectoren blijven specifieke regels van toepassing.

De Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie (Police Data Protection Directive - PDPD) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met als doel preventie, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of het uitvoeren van straffen.

Deze richtlijn is samen met de AVG op 27 april 2016 vastgesteld en op 4 mei 2016 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn is in werking getreden op 5 mei 2016 en moet in wetgeving van de EU-lidstaten worden omgezet. De richtlijn moet uiterlijk 6 mei 2018 volledig zijn uitgevoerd.

De AVG en de PDPD vervangen Richtlijn 95/46/EG voor de particuliere sector en het grootste deel van de publieke sector, en Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad betreffende persoonsgegevens die door politie en justitie worden verwerkt.

Regulation 2018/1725, which entered into application on 11 December 2018,  lays down the data protection rules which apply to EU institutions.