Teisinė sistema

EDAV įsteigta ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, priimtu 2016 m. balandžio 27 d. ir paskelbtu ES oficialiajame leidinyje 2016 m. gegužės 4 d.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2018 m. gegužės 23 d. Oficialiajame leidinyje paskelbtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klaidų ištaisymas, kurį galima rasti čia. Konsoliduota ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento redakcija skelbiama čia.

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kuris įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir pradedamas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d., sukuriamas suderintas taisyklių rinkinys, taikytinas visam asmens duomenų tvarkymui ES.

Šio naujojo taisyklių rinkinio tikslas – užtikrinti, kad visoje ES būtų laikomasi aukšto lygio asmens duomenų apsaugos, padidintas teisinis apibrėžtumas duomenis tvarkantiems pavieniams asmenims bei organizacijoms ir užtikrinta didesnė pavienių asmenų apsauga.

Tam tikruose sektoriuose toliau taikomos specialios taisyklės.

Policijos duomenų apsaugos direktyva taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo kompetentingos institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais.

Ši direktyva priimta kartu su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016 m. balandžio 27 d. ir paskelbta ES oficialiajame leidinyje 2016 m. gegužės 4 d. Direktyva įsigaliojo 2016 m. gegužės 5 d.; ji turi būti perkelta į ES valstybių narių teisę ir pradėta visapusiškai taikyti iki 2018 m. gegužės 6 d.

Šiuo reglamentu ir direktyva pakeista Direktyva 95/46/EB (privačiajam ir didžiajai daliai viešojo sektoriaus) ir Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (teisėsaugos sektoriui).

Regulation 2018/1725, which entered into application on 11 December 2018,  lays down the data protection rules which apply to EU institutions.