Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του ΕΣΠΔ. Το δικαίωμα αυτό αφορά όλα τα έγγραφα που τηρούνται από το ΕΣΠΔ, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΕΣΠΔ δύναται να αρνηθεί να δημοσιοποιήσει έγγραφο ή μέρος αυτού. Οι λόγοι άρνησης και λοιποί διαδικαστικοί κανόνες παρατίθενται στον κανονισμό της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Εάν πιστεύετε ότι η άρνηση να σας χορηγηθεί πρόσβαση σε έγγραφο είναι αδικαιολόγητη μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή να προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.