Εσωτερικός κανονισμός και υπόμνημα συνεργασίας

Ο εσωτερικός κανονισμός περιέχει τους σημαντικότερους κανόνες λειτουργίας του ΕΣΠΔ. Περιγράφει:

  • τον τρόπο οργάνωσης του ΕΣΠΔ·
  • τον τρόπο συνεργασίας των μελών του·
  • τον τρόπο εκλογής του προέδρου και των αναπληρωτών του· και
  • τις μεθόδους εργασίας του.

Διαβάστε τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΠΔ.

Το υπόμνημα συνεργασίας είναι η συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ισχύει επίσης για το προσωπικό της Γραμματείας, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ προς υποστήριξη του ΕΣΠΔ.

Διαβάστε το υπόμνημα συνεργασίας.