Το έργο και τα εργαλεία μας

Το ΕΣΠΔ χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και εργαλείων για να διασφαλίζει τη συνεκτική κατανόηση και εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).