Roczne sprawozdanie

Roczne sprawozdanie Europejskiej Rady Ochrony Danych podsumowuje działania przeprowadzone w ciągu całego roku oraz dokonuje przeglądu:

  • praktycznego stosowania naszych wytycznych;
  • naszych zaleceń i sprawozdań dotyczących najlepszych praktyk;
  • naszych wiążących decyzji;
  • poziomów ochrony danych osób fizycznych w UE oraz, w stosownych przypadkach, w państwach trzecich oraz organizacjach międzynarodowych.

Publikujemy sprawozdanie na naszej stronie internetowej oraz przedkładamy jego egzemplarze Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Zarchiwizowane informacje Grupy Roboczej Art. 29 – naszego poprzednika – są publikowane pod następującym adresem:

Grupa Robocza Art. 29