Ogólne wskazówki

Opracowujemy ogólne wskazówki w celu promowania wspólnej interpretacji europejskich przepisów prawa w zakresie ochrony danych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie.

Wyjaśniamy przepisy dotyczące ochrony danych, doradzamy Komisji Europejskiej oraz przedstawiamy ogółowi społeczeństwa i zainteresowanym stronom naszą interpretację ich praw i obowiązków.

Możemy wydawać wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także innych dokumentów.