Publiczny dostęp do dokumentów

Każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna i prawna zamieszkująca państwo członkowskie lub mająca w nim siedzibę statutową ma prawo dostępu do dokumentów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Prawo to ma zastosowanie do wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących jakiejkolwiek sprawy związanej z jej obowiązkami.

W wyjątkowych przypadkach Europejska Rada Ochrony Danych może odmówić ujawnienia dokumentu lub jego części. Powody odmowy oraz inne przepisy proceduralne zostały przedstawione w rozporządzeniu w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

W przypadku gdy obywatel sądzi, że odmowa dostępu była nieuzasadniona, może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub może wszcząć postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.