Recht op inzage in documenten

Iedere burger van de Europese Unie en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft recht op inzage in de documenten van de EDPB. Dit recht is van toepassing op alle documenten die de EDPB bewaart en die gaan over het werk en de verantwoordelijkheden van de EDPB.

In uitzonderlijke gevallen kan de EDPB weigeren inzage te verlenen in een document of een deel daarvan. De redenen voor weigering en andere procedurele regels zijn beschreven in de EU-verordening inzake toegang van het publiek.

Vindt u dat de EDPB u ten onrechte inzage heeft geweigerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. U kunt ook terecht bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.