EDAK pieņem pirmo lēmumu saskaņā ar 65. pantu

10 November 2020

Briselē, 10. novembrī. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 41. plenārsesijā ar 2/3 locekļu balsu vairākumu pieņēma savu pirmo lēmumu par strīdu izšķiršanu, pamatojoties uz VDAR 65. pantu. Saistošā lēmuma mērķis ir risināt strīdu, kas radies pēc Īrijas uzraudzības iestādes kā vadošās uzraudzības iestādes (LSA) lēmuma projekta attiecībā uz Twitter International Company, un būtiskiem un motivētiem iebildumiem, ko pēc tam paudušas vairākas iesaistītās uzraudzības iestādes (CSA).

Pēc tam, kad Twitter International Company 2019. gada 8. janvārī bija paziņojusi Īrijas uzraudzības iestādei par personas datu aizsardzības pārkāpumu, Īrijas uzraudzības iestāde pēc savas iniciatīvas veica izmeklēšanu un izpēti minētajā uzņēmumā un izdeva lēmuma projektu. Īrijas uzraudzības iestāde 2020. gada maijā iesniedza savu lēmuma projektu citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm saskaņā ar VDAR 60. panta 3. punktu. Pēc tam citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm bija četras nedēļas laika, lai iesniegtu savus būtiskos un motivētos iebildumus. Cita starpā iesaistītās uzraudzības iestādes izteica būtiskus un motivētus iebildumus par vadošās uzraudzības iestādes konstatētajiem VDAR pārkāpumiem, Twitter International Company kā (vienīgā) datu pārziņa lomu un ierosinātā naudas soda apmēra noteikšanu.

Tā kā vadošā uzraudzības iestāde noraidīja iebildumus un/vai uzskatīja, ka tie nav “būtiski un motivēti”, tā nodeva jautājumu izskatīšanai EDAK saskaņā ar VDAR 60. panta 4. punktu, tādējādi uzsākot strīdu izšķiršanas procedūru.

Pēc tam, kad vadošā uzraudzības iestāde bija iesniegusi attiecīgos dokumentus, tika izvērtēts, vai dokumentācija ir pilnīga, kā rezultātā 2020. gada 8. septembrī tika oficiāli uzsākta 65. panta procedūra. Saskaņā ar VDAR 65. panta 3. punktu un saistībā ar EDAK reglamenta 11. panta 4. punktu standarta pieņemšanas termiņš – viens mēnesis – tika pagarināts par vēl vienu mēnesi, ņemot vērā jautājuma sarežģītību.

EDAK 2020. gada 9. novembrī pieņēma saistošu lēmumu un drīzumā par to oficiāli paziņos Īrijas uzraudzības iestādei.

Īrijas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu, pamatojoties uz EDAK lēmumu, kas tiks adresēts pārzinim, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad EDAK ir paziņojusi savu lēmumu. Vadošās uzraudzības iestāde un iesaistītās uzraudzības iestādes paziņo EDAK datumu, kurā galīgais lēmums tika paziņots pārzinim. Pēc šā paziņojuma saņemšanas EDAK publicēs savu lēmumu savā tīmekļa vietnē.

EDPB_Press Release_2020_17