Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – 37. plenārsēde: pamatnostādnes par pārzini un apstrādātāju, pamatnostādnes attiecībā uz sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem, darba grupa saistībā ar sūdzībām, kas iesniegtas pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma

4 September 2020

Brisele, 3. septembris. Kolēģija pieņēma pamatnostādnes par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR un pamatnostādnes attiecībā uz sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem. Turklāt EDAK izveidoja darba grupu sūdzību izskatīšanai pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā Schrems II un darba grupu, kas nodarbojas ar papildu pasākumiem, kuri datu nosūtītājiem un saņēmējiem var būt jāveic, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību, pārsūtot datus, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Schrems II.

Kolēģija pieņēma pamatnostādnes par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR. Kopš VDAR piemērošanas sākuma ir radušies jautājumi par to, kādā mērā ar VDAR ir ieviestas izmaiņas šajos jēdzienos, jo īpaši attiecībā uz kopīgo pārziņu jēdzienu (kā noteikts VDAR 26. pantā un turpmākos vairākos Eiropas Savienības Tiesas nolēmumos), kā arī apstrādātāju pienākumos (jo īpaši ar VDAR 28. pantu), kas noteikti VDAR IV nodaļā.

EDAK kopā ar tās sekretariātu 2019. gada martā organizēja ieinteresēto personu pasākumu, kurā kļuva skaidrs, ka ir vajadzīgi praktiskāki norādījumi, un tas ļāva Kolēģijai labāk izprast vajadzības un bažas šajā jomā. Jaunajām pamatnostādnēm ir divas galvenās daļas: vispirms izskaidrot dažādos jēdzienus, pēc tam sniegt sīki izstrādātus norādījumus par šo jēdzienu galvenajām sekām pārziņiem, apstrādātājiem un kopīgiem pārziņiem. Pamatnostādnēs ir iekļauta shēma, lai sniegtu turpmākus praktiskus norādījumus. Par pamatnostādnēm notiks sabiedriskā apspriešana.

EDAK pieņēma pamatnostādnes attiecībā uz sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem. Pamatnostādņu mērķis ir sniegt praktiskus norādījumus ieinteresētajām personām un ietvert daudzus dažādu situāciju piemērus, lai ieinteresētās personas varētu ātri noteikt “scenāriju”, kas ir vistuvākais attiecībā uz praksi, kuru tās plāno izmantot. Pamatnostādņu galvenais mērķis ir precizēt sociālo plašsaziņas līdzekļu uzturētāja un attiecīgā lietotāja uzdevumus un pienākumus. Šajā nolūkā pamatnostādnēs cita starpā ir noteikti iespējamie riski attiecībā uz indivīda brīvībām, galvenajiem dalībniekiem un to lomām, galveno datu aizsardzības prasību piemērošanu, piemēram, likumību un pārredzamību un NIDA, kā arī galvenajiem elementiem procedūrās starp sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem un attiecīgajiem lietotājiem. Turklāt pamatnostādnēs galvenā uzmanība ir pievērsta dažādiem piesaistes mehānismiem, īpašu kategoriju datu apstrādei un kopīgo pārziņu pienākumam izveidot atbilstošu kārtību saskaņā ar VDAR 26. pantu. Pamatnostādnes tiks iesniegtas sabiedriskai apspriešanai.

Kolēģija ir izveidojusi darba grupu, lai izskatītu sūdzības, kas iesniegtas pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma Schrems II lietā. EEZ datu aizsardzības iestādēm kopumā ir iesniegtas 101 identiskas sūdzības par vairākiem datu pārziņiem EEZ dalībvalstīs saistībā ar Google/Facebook pakalpojumu izmantošanu, kas ietver personas datu nosūtīšanu. Sūdzības iesniedzēji, kurus pārstāv NGO NOYB, jo īpaši apgalvo, ka Google/Facebook pārsūta personas datus ASV, pamatojoties uz ES un ASV privātuma vairoga vai līguma standartklauzulām, un ka saskaņā ar neseno Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-311/18 pārzinis nespēj nodrošināt sūdzības iesniedzēju personas datu pienācīgu aizsardzību. Darba grupa analizēs šo jautājumu un nodrošinās ciešu sadarbību starp Kolēģijas locekļiem.

Kā turpinājumu Eiropas Savienības Tiesas spriedumam Schrems II lietā un papildus 23. jūlijā pieņemtajam dokumentam “Bieži uzdotie jautājumi“ Kolēģija ir izveidojusi darba grupu. Šī darba grupa sagatavos ieteikumus, lai palīdzētu pārziņiem un apstrādātājiem noteikt un īstenot atbilstīgus papildu pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību, nosūtot datus uz trešām valstīm.

EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelineka norādīja: “EDAK labi apzinās, ka Schrems II nolēmums uzliek pārziņiem svarīgu atbildību. Papildus paziņojumam un bieži uzdotajiem jautājumiem, ko mēs sagatavojām neilgi pēc sprieduma pasludināšanas, mēs sagatavosim ieteikumus, lai atbalstītu pārziņus un apstrādātājus attiecībā uz viņu pienākumu identificēt un īstenot atbilstīgus juridiska, tehniska un organizatoriska rakstura papildu pasākumus, lai, pārsūtot personas datus uz trešām valstīm, nodrošinātu atbilstību būtiskajam ekvivalences standartam. Tomēr sprieduma ietekme ir plaša, un datu pārsūtīšanas uz trešām valstīm konteksts ir ļoti atšķirīgs. Tāpēc nevar būt vienveidīgs, ātrs risinājums. Katrai organizācijai būs jāizvērtē savas datu apstrādes darbības un pārsūtīšana un jāveic atbilstīgi pasākumi.”

Piezīme redaktoriem:
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2020_14