Europski odbor za zaštitu podataka pozdravlja poboljšanja okvira EU-a i SAD-a za zaštitu podataka, no i dalje postoji zabrinutost

28 February 2023

Bruxelles, 28. veljače – Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) donio je mišljenje o nacrtu odluke o primjerenosti okvira EU-a i SAD-a za zaštitu podataka. Odbor pozdravlja znatna poboljšanja kao što su uvođenje zahtjeva kojima se u obzir uzimaju načela nužnosti i proporcionalnosti za američko prikupljanje obavještajnih podataka i novi mehanizam pravne zaštite za ispitanike iz EU-a. Istodobno izražava zabrinutost i traži pojašnjenja u pogledu nekoliko točaka. To se posebno odnosi na određena prava ispitanika, daljnje prijenose, područje primjene izuzeća, privremeno masovno prikupljanje podataka i praktično funkcioniranje mehanizma pravne zaštite. Odbor bi pozdravio kad bi se ne samo stupanje na snagu nego i donošenje odluke uvjetovalo time da sve obavještajne agencije SAD-a ažuriraju politike i postupke za provedbu Izvršnog naloga br. 14086. Odbor preporučuje Komisiji da procijeni te ažurirane politike i postupke te da svoju procjenu podijeli s Odborom.

Predsjednica Odbora Andrea Jelinek izjavila je: Visoka razina zaštite podataka ključna je za zaštitu prava i sloboda pojedinaca u EU-u. Iako priznajemo da je došlo do znatnih poboljšanja pravnog okvira SAD-a, preporučujemo da se otklone izražene bojazni i pruže pojašnjenja koja su zatražena kako bi se osiguralo da odluka o primjerenosti ostane na snazi. Iz istog razloga smatramo da bi se nakon prvog preispitivanja odluke o primjerenosti naknadna preispitivanja trebala provoditi najmanje svake tri godine te smo odlučni tome pridonijeti.

Nacrt odluke o primjerenosti, koji je Europska komisija objavila 13. prosinca 2022., temelji se na okviru EU-a i SAD-a za zaštitu podataka kojim bi se trebao zamijeniti europsko-američki sustav zaštite privatnosti koji je Sud Europske unije poništio u presudi Schrems II. Ključna sastavnica okvira EU-a i SAD-a za zaštitu podataka su njegova načela koja je izdalo Ministarstvo trgovine SAD-a. Okvir EU-a i SAD-a za zaštitu podataka primjenjuje se samo na samocertificirane organizacije iz SAD-a. Odbor je sada donio mišljenje o Nacrtu odluke, u kojem se razmatraju i komercijalni aspekti i pristup američkih javnih tijela podacima i njihova upotreba.

Kad je riječ o komercijalnim aspektima, Odbor pozdravlja niz ažuriranja načela okvira za zaštitu podataka. Također napominje da je niz načela u biti ostao isti kao i u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti Stoga i dalje postoje određene bojazni, primjerice u vezi s nekim izuzećima od prava na pristup, nedostatkom ključnih definicija, nejasnoćom u pogledu primjene načela okvira za zaštitu podataka na izvršitelje obrade, širokim izuzećem prava na pristup javno dostupnim informacijama i nedostatkom posebnih pravila o automatiziranom donošenju odluka i izradi profila. Odbor nadalje ponavlja da se razina zaštite ne smije ugroziti daljnjim prijenosima. Stoga poziva Komisiju da pojasni da zaštitne mjere koje je početni primatelj uveo uvozniku u trećoj zemlji moraju biti učinkovite s obzirom na zakonodavstvo treće zemlje prije daljnjeg prijenosa.

Nadalje, Odbor traži od Komisije da pojasni područje primjene izuzeća u pogledu obveze poštovanja načela okvira za zaštitu podataka i naglašava važnost učinkovitog nadzora i provedbe okvira za zaštitu podataka. Odbor će pomno pratiti te aspekte, zajedno s djelotvornošću načina pravne zaštite koji se pružaju ispitanicima iz EU-a čiji se podaci obrađuju uz povrede okvira o zaštiti podataka.

Kad je riječ o pristupu vlade podacima prenesenima u SAD, Odbor priznaje znatna poboljšanja uvedena Izvršnim nalogom br. 14086. Njime su uvedeni koncepti nužnosti i proporcionalnosti u pogledu američkog prikupljanja podataka (obavještajne aktivnosti elektroničkog izviđanja).

Nadalje, novim mehanizmom pravne zaštite ostvaraju se prava pojedinaca iz EU-a i on podliježe preispitivanju Nadzornog odbora za zaštitu privatnosti i građanskih sloboda (PCLOB). Izvršnim nalogom utvrđuje se i više zaštitnih mjera kako bi se osigurala neovisnost suda za preispitivanje zaštite podataka (DPRC) u usporedbi s prethodnim mehanizmom pravobranitelja te uvode učinkovitije ovlasti za ispravljanje slučajeva povreda, uključujući dodatne zaštitne mjere za ispitanike.

Odbor ističe da je potrebno pomno praćenje praktične primjene novouvedenih načela nužnosti i proporcionalnosti. Potrebna je dodatna jasnoća i u pogledu privremenog masovnog prikupljanja podataka te daljnjeg zadržavanja i širenja skupnih prikupljenih podataka.

Odbor također izražava zabrinutost zbog nepostojanja zahtjeva za prethodno odobrenje neovisnog tijela za masovno prikupljanje podataka u skladu s Izvršnim nalogom br. 12333, kao i zbog nedostatka sustavnog neovisnog ex–post preispitivanja koje provodi sud ili jednakovrijedno neovisno tijelo. Kad je riječ o prethodnom neovisnom odobrenju nadzora u skladu s odjeljkom 702. FISA-e, Odbor izražava žaljenje zbog toga što Sud FISA-e ne preispituje usklađenost s Izvršnim nalogom br. 14086. pri potvrđivanju programa kojima se odobrava ciljanje osoba koje nisu američki državljani, iako su obavještajna tijela koja provode program njime obvezana. Izvješća PCLOB-a o tome kako će se provoditi zaštitne mjere iz Izvršnog naloga br. 14086 i kako se te zaštitne mjere primjenjuju pri prikupljanju podataka u skladu s odjeljkom 702. FISA-e i Izvršnim nalogom br. 12333 bila bi posebno korisna. Kad je riječ o mehanizmu pravne zaštite, Odbor prepoznaje dodatne zaštitne mjere, kao što su uloga posebnih odvjetnika i preispitivanje mehanizma pravne zaštite koje provodi PCLOB. Istodobno, Odbor izražava zabrinutost zbog opće primjene standardnog odgovora DPRC-a kojim se podnositelja pritužbe obavješćuje da nisu utvrđene obuhvaćene povrede ili da je donesena odluka kojom se zahtijeva odgovarajuće otklanjanje štete, posebno s obzirom na to da se protiv te odluke ne može podnijeti žalba. Odbor podataka stoga poziva Komisiju da pomno prati praktično funkcioniranje tog mehanizma.

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.