L-EDPB jilqa’ t-titjib taħt il-Qafas tal-Privatezza tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti, iżda għad hemm tħassib

28 February 2023

Brussell, 28 ta’ Frar - L-EDPB adotta l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza rigward il-Qafas tal-Privatezza tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti. L-EDPB jilqa’ t-titjib sostanzjali bħall-introduzzjoni ta’ rekwiżiti li jinkorporaw il-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità għall-ġbir ta’ data tal-intelligence tal-Istati Uniti u l-mekkaniżmu l-ġdid ta’ rimedju għas-suġġetti tad-data tal-UE. Fl-istess ħin, jesprimi tħassib u jitlob kjarifiki dwar diversi punti. Dawn huma relatati, b’mod partikolari, ma’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data, it-trasferimenti ulterjuri, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjonijiet, il-ġbir massiv temporanju tad-data u l-funzjonament prattiku tal-mekkaniżmu ta’ rimedju. L-EDPB jilqa’ l-fatt jekk mhux biss id-dħul fis-seħħ iżda wkoll l-adozzjoni tad-deċiżjoni jkunu kundizzjonali fuq l-adozzjoni ta’ politiki u proċeduri aġġornati biex tiġi implimentata l-Ordni Eżekuttiva 14086 mill-aġenziji tal-intelligence kollha tal-Istati Uniti. L-EDPB jirrakkomanda li l-Kummissjoni tivvaluta dawn il-politiki u l-proċeduri aġġornati u tikkondividi l-valutazzjoni tagħha mal-EDPB.

Il-President tal-EDPB Andrea Jelinek qalet: “Livell għoli ta’ protezzjoni tad-data huwa essenzjali biex jiġu salvagwardjati d-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi tal-UE. Filwaqt li nirrikonoxxu li t-titjib li sar fil-qafas legali tal-Istati Uniti huwa sinifikanti, nirrakkomandaw li jiġi indirizzat it-tħassib espress u li jiġu pprovduti l-kjarifiki mitluba biex jiġi żgurat li d-deċiżjoni ta’ adegwatezza tibqa’ valida. Għall-istess raġuni, naħsbu li wara l-ewwel rieżami tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, ir-rieżamijiet sussegwenti għandhom isiru mill-inqas kull tliet snin u aħna impenjati li nikkontribwixxu għalihom.”

L-Abbozz ta’ Deċiżjoni ta’ Adegwatezza, ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fit-13 ta’ Diċembru 2022, huwa bbażat fuq il-Qafas tal-Privatezza tad-Data (Data Privacy Framework, DPF) bejn l-UE u l-Istati Uniti - maħsub biex jissostitwixxi t-Tarka tal-Privatezza invalidata mill-QĠUE fis-sentenza Schrems II. Il-komponent ewlieni tad-DPF huwa l-Prinċipji tal-Qafas tal-Privatezza tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti, li nħarġu mid-Dipartiment għall-Kummerċ tal-Istati Uniti. Id-DPF huwa applikabbli biss għal organizzazzjonijiet tal-Istati Uniti li jkunu awtoċertifikati. L-EDPB issa adotta l-Opinjoni tiegħu dwar l-Abbozz ta’ Deċiżjoni, li jqis kemm l-aspetti kummerċjali kif ukoll l-aċċess u l-użu tad-data mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Uniti.

Rigward l-aspetti kummerċjali, l-EDPB jilqa’ għadd ta’ aġġornamenti li saru lill-Prinċipji tad-DPF. Huwa jinnota wkoll li għadd ta’ Prinċipji jibqgħu essenzjalment l-istess bħal dawk skont it-Tarka tal-Privatezza. Bħala tali, għad hemm xi tħassib, pereżempju, relatat ma’ xi eżenzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess, in-nuqqas ta’ definizzjonijiet ewlenin, in-nuqqas ta’ ċarezza dwar l-applikazzjoni tal-Prinċipji tad-DPF għall-proċessuri, l-eżenzjoni wiesgħa għad-dritt ta’ aċċess għal informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, u n-nuqqas ta’ regoli speċifiċi dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet u t-tfassil ta’ profil awtomatizzati. L-EDPB ikompli jtenni li l-livell ta’ protezzjoni ma jridx jiġi mminat minn trasferimenti ulterjuri. Għalhekk, huwa jistieden lill-Kummissjoni tiċċara li s-salvagwardji imposti mir-riċevitur inizjali fuq l-importatur fil-pajjiż terz iridu jkunu effettivi fid-dawl tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż terz, qabel trasferiment ulterjuri.

Barra minn hekk, l-EDPB jitlob lill-Kummissjoni tiċċara l-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjonijiet rigward id-dmir ta’ konformità mal-Prinċipji tad-DPF u jenfasizza l-importanza ta’ sorveljanza u infurzar effettivi tad-DPF. Dawn l-aspetti se jiġu mmonitorjati mill-qrib mill-EDPB, flimkien mal-effettività tal-mezzi ta’ rimedju pprovduti lis-suġġetti tad-data tal-UE li d-data tagħhom tiġi pproċessata bi ksur tad-DPF.

Rigward l-aċċess tal-gvern għad-data ttrasferita lejn l-Istati Uniti, l-EDPB jirrikonoxxi t-titjib sinifikanti li rriżulta mill-Ordni Eżekuttiva (EO) 14086. L-EO tintroduċi l-kunċetti ta’ neċessità u ta’ proporzjonalità fir-rigward tal-ġbir ta’ data mill-intelligence tal-Istati Uniti (intelligence ta’ sinjali).

Barra minn hekk, il-mekkaniżmu l-ġdid ta’ rimedju joħloq drittijiet għall-individwi tal-UE u huwa soġġett għar-rieżami mill-Bord ta’ Sorveljanza tal-Privatezza u l-Libertajiet Ċivili (Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB). L-EO tistabbilixxi wkoll aktar salvagwardji biex tiġi żgurata l-indipendenza tal-Qorti ta’ Rieżami tal-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Review Court, DPRC), meta mqabbla mal-mekkaniżmu preċedenti tal-Ombudsperson, u tintroduċi setgħat aktar effettivi biex jiġi rimedjat il-ksur, inklużi salvagwardji addizzjonali għas-suġġetti tad-data.

L-EDPB jenfasizza li jinħtieġ monitoraġġ mill-qrib rigward l-applikazzjoni prattika tal-prinċipji ta’ neċessità u ta’ proporzjonalità li għadhom kif ġew introdotti. Tinħtieġ ukoll aktar ċarezza rigward il-ġbir massiv temporanju u ż-żamma u t-tixrid ulterjuri tad-data miġbura bil-massa.

L-EDPB tesprimi wkoll tħassib dwar in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni minn qabel minn awtorità indipendenti għall-ġbir ta’ data bil-massa skont l-Ordni Eżekuttiva 12333, kif ukoll in-nuqqas ta’ rieżami indipendenti sistematiku ex post minn qorti jew korp indipendenti b’mod ekwivalenti. Fir-rigward tal-awtorizzazzjoni indipendenti minn qabel tas-sorveljanza skont it-Taqsima 702 tal-FISA, l-EDPB jiddispjaċih li l-Qorti tal-FISA ma tirrieżaminax il-konformità mal-Ordni Eżekuttiva 14086 meta tiċċertifika programmi li jawtorizzaw l-immirar ta’ persuni li mhumiex ċittadini tal-Istati Uniti, minkejja li l-awtoritajiet tal-intelligence li jwettqu l-programm huma marbuta biha. Ir-rapporti tal-PCLOB dwar kif is-salvagwardji tal-EO 14086 se jiġu implimentati u kif dawn is-salvagwardji jiġu applikati meta tinġabar id-data skont it-Taqsima 702 tal-FISA u l-EO 12333 ikunu partikolarment utli. Rigward il-mekkaniżmu ta’ rimedju, l-EDPB jirrikonoxxi s-salvagwardji addizzjonali pprovduti, bħar-rwol tal-avukati speċjali u r-rieżami tal-mekkaniżmu ta’ rimedju mill-PCLOB. Fl-istess ħin, l-EDPB huwa mħasseb dwar l-applikazzjoni ġenerali tat-tweġiba standard tad-DPRC li tinnotifika lill-ilmentatur li ma ġie identifikat l-ebda ksur kopert jew li nħarġet determinazzjoni li tirrikjedi rimedju xieraq, speċjalment minħabba li din id-deċiżjoni ma tistax tiġi appellata. Għalhekk, l-EDPB jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib il-funzjonament prattiku ta’ dan il-mekkaniżmu.

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.