Πρόστιμο ρεκόρ για το Instagram μετά από παρέμβαση του ΕΣΠΔ

15 September 2022

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου — Μετά τη δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ για επίλυση διαφοράς, της 28ης Ιουλίου, η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) εξέδωσε την απόφασή της σχετικά με την Instagram [Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE)] και επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 405 εκατ. EUR βάσει του ΓΚΠΔ.

Η τελική απόφαση της επικεφαλής εποπτικής αρχής εκδόθηκε κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με τη δημοσιοποίηση, από το Instagram, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή αριθμών τηλεφώνου παιδιών που χρησιμοποιούσαν τη λειτουργία επαγγελματικού λογαριασμού στο Instagram και τη ρύθμιση «εξ ορισμού δημόσιος» για προσωπικούς λογαριασμούς παιδιών στο Instagram κατά τη διάρκεια της περιόδου που ενέπιπτε στο χρονικό πεδίο της έρευνας. Πρόκειται για μια πρακτική η οποία έκτοτε εγκαταλείφθηκε, ως συνέπεια της έρευνας της επικεφαλής εποπτικής αρχής. Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ, κ. Andrea Jelinek, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση. Όχι μόνο λόγω του ύψους του προστίμου —πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο πρόστιμο από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ— αλλά και διότι αποτελεί την πρώτη απόφαση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους. Με αυτή τη δεσμευτική απόφαση, το ΕΣΠΔ καθιστά απολύτως σαφές ότι οι εταιρείες που απευθύνονται σε παιδιά οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Τα παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.».

Η δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ εκδόθηκε βάσει του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ, αφότου η ιρλανδική ΑΠΔ, ως επικεφαλής εποπτική αρχή, κίνησε τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σχετικά με τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές διατύπωσαν αντιρρήσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον καθορισμό του προστίμου. Στη συνέχεια, μετά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών, η επιτροπή προστασίας δεδομένων τροποποίησε το σχέδιο απόφασής της.

Πρόκειται για την πρώτη δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ που εξετάζει έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων: τη νομιμότητα της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, το ΕΣΠΔ παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των νομικών βάσεων της «εκτέλεσης σύμβασης» και του «έννομου συμφέροντος».

Η Meta IE στηρίχθηκε, κατά περίπτωση, στις δύο αυτές νομικές βάσεις για τη δημοσιοποίηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή αριθμών τηλεφώνου παιδιών που χρησιμοποιούσαν επαγγελματικούς λογαριασμούς στο Instagram. Το ΕΣΠΔ έκρινε ότι η επικεφαλής εποπτική αρχή δεν είχε λόγους να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επίμαχη επεξεργασία ήταν αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Κατά συνέπεια, η Meta IE δεν μπορούσε να στηριχθεί στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ως νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

Όσον αφορά το έννομο συμφέρον, ως εναλλακτική νομική βάση για την επεξεργασία, το ΕΣΠΔ έκρινε ότι η δημοσιοποίηση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή αριθμών τηλεφώνου παιδιών δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είτε δεν ήταν απαραίτητη είτε, εάν θεωρούνταν απαραίτητη, δεν πληρούσε τα κριτήρια του ελέγχου στάθμισης που απαιτείται για τον καθορισμό του έννομου συμφέροντος.

Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Meta IE επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών παράνομα, χωρίς να στηρίζεται σε νομική βάση, και έδωσε εντολή στην επικεφαλής εποπτική αρχή να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Τέλος, το ΕΣΠΔ έδωσε εντολή στην επικεφαλής εποπτική αρχή να επανεκτιμήσει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ προκειμένου:

  • να επιβάλει αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό πρόστιμο για την πρόσθετη παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και τον αριθμό των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων·
  • να διασφαλίσει ότι τα τελικά ποσά των διοικητικών προστίμων είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει τυχόν εκτιμήσεις στις οποίες μπορεί να κληθεί να προβεί το ΕΣΠΔ σε άλλες υποθέσεις, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τα ίδια μέρη.

Η τελική απόφαση που έλαβε η ιρλανδική ΑΠΔ είναι διαθέσιμη στο μητρώο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια για ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ, συμβουλευθείτε τις συχνές ερωτήσεις για το άρθρο 65.

 

Δελτίο Τύπου του ΕΣΠΔ_δήλωση 2022_08

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.