Европейски комитет по защита на данните — тридесет и първо пленарно заседание: Създаване на работна група относно TikTok; отговор до членовете на ЕП относно използването на технологиите на Clearview AI от правоприлагащите органи, отговор до консултативнат

10 June 2020

Брюксел, 10 юни — По време на 31-та си пленарна сесия ЕКЗД реши да създаде работна група, която да координира потенциалните действия и да придобие по-пълна представа относно обработването и практиките, свързани с TikTok, в ЕС и прие писмо относно използването на технологиите на Clearview AI от правоприлагащите органи. Освен това, ЕКЗД прие отговор до консултативната група на ENISA и писмо в отговор на отворено писмо от NOYB.

ЕКЗД обяви своето решение да създаде работна група, която да координира потенциалните действия и да придобие по-пълна представа относно обработването и практиките, свързани с TikTok, в ЕС.

В отговор на питане на члена на Европейския парламент- г-н Körner относно TikTok ЕКЗД посочва, че вече е издал насоки и препоръки, които следва да бъдат взети предвид от всички администратори на данни, чието обработване е предмет на ОРЗД, особено по отношение на предаването на лични данни на трети държави, както и на материалноправните и процедурни условия за достъп до лични данни от страна на публичните органи или прилагането на териториалния обхват на ОРЗД, по-специално, при обработването на данни на непълнолетни лица. ЕКЗД припомня, че ОРЗД се прилага за обработването на лични данни от администратор, дори ако той не е установен в Съюза, когато дейностите по обработване на данни са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в Съюза.

В отговора си до членове на ЕП относно Clearview AI, ЕКЗД споделя своите опасения относно определени развития, свързани с технологиите за разпознаване на лица. ЕКЗД припомня, че съгласно Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на данните за целите на правоприлагането правоприлагащите органи могат да обработват биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице само в съответствие със строгите условия на членове 8 и 10 от директивата.

ЕКЗД има съмнения относно това, дали правото на Съюза или на държавите членки предоставя правно основание за използването на услуга, като тази, предоставяна от Clearview AI. Следователно, в настоящия си вид и без да се засягат евентуални бъдещи или текущи разследвания, не може да се установи законосъобразността на такова използване от правоприлагащите органи на ЕС.

Без да се засяга по-нататъшният анализ въз основа на предоставените допълнителни елементи, ЕКЗД е на мнение, че използването на услуга, като тази на Clearview AI от правоприлагащите органи в Европейския съюз вероятно няма да е в съответствие с режима на ЕС за защита на данните.

Накрая, ЕКЗД се позовава на своите насоки относно обработката на лични данни чрез видео устройства и обявява, че ще се работи по въпроса за използването на технологията за разпознаване на лица от правоприлагащите органи.

В отговор на писмо от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) с искане ЕКЗД да назначи свой представител в консултативната група на ENISA, Комитетът назначи Gwendal Le Grand, заместник генерален секретар на Националната комисия за информатика и свободи във Франция (CNIL). Консултативната група подпомага изпълнителния директор на ENISA при изготвянето на годишната работна програма и гарантирането на комуникацията със съответните заинтересовани страни.

ЕКЗД прие отговор на отворено писмо от NOYB относно сътрудничеството между надзорните органи и процедурите за съгласуваност. В писмото си Комитетът посочва, че работи непрекъснато за по-доброто координиране на работата на надзорните органи и процедурите за съгласуваност. Комитетът е наясно, че съществуват проблеми, които изискват подобрение, например различията в националните административни процесуални закони и практики, заедно с времето и ресурсите, необходими за решаване на трансгранични случаи. Комитетът отново заявява, че е решен да намери решения, когато те са от неговата компетентност.

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_10