Κατευθυντήριες γραμμές 05/2022 σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στον τομέα της επιβολής του νόμου

17 May 2023
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Κατευθυντήριες γραμμές 05/2022 - Έκδοση 2.0 1.7MB