Γνώμη 32/2021 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοκρατία της Κορέας