Γνώμη 28/2018 όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5 December 2018
Γνώμη 28/2018 όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από 1.4MB
Members: