Απόφαση 01/2022 σχετικά με τη διαφορά που ανέκυψε για το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Γαλλίας όσον αφορά την Accor SA σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ

Adopted on: 15 June 2022 Published on: 11 October 2022

'Please find the decision of the FR SA in the EDPB Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism or directly here

Απόφαση 01/2022 266.6KB
Members: